Criteris clars i equitatius per a les subvencions a les entitats

En el ple de setembre, Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va retirar una moció que demanava la reunió urgent de la comissió de treball que ha de revisar els criteris per concedir ajuts i subvencions al teixit associatiu de la ciutat davant del compromís de l’equip de govern de presentar un esborrany de criteris en la comissió convocada per al 25 d’octubre. L’Ajuntament de Rubí va aprovar l’octubre de 2010, per unanimitat de tots els seus grups municipals, “crear una comissió de treball, el més aviat possible, formada per representats de l’equip de Govern i de tots els Grups Municipals i tècnics de l’Ajuntament amb l’objectiu de revisar i redefinir, quan s’escaigui, els procediments, els criteris, les bases i les pautes per donar suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí”.

Segons ACR, onze mesos ultrapassa amb escreix el que es pot considerar “el més aviat possible”. Però el més important és que cal definir ja el pressupost municipal per a l’any 2012, que en la situació de crisi actual obligarà a reduir despeses, entre elles les de subvencions per a les entitats, i és ara quan s’escau “revisar i redefinir” amb transparència i equitat com es concedeixen les ajudes a entitats i associacions locals.

ACR també reclama que les concessions de la gestió d’alguns equipaments, com per exemple l’Ateneu (el tràmit per adjudicar la seva dinamització amb urgència i sense reduir el cost anual de 90 mil euros ja ha estat aprovat per la Junta de Govern Local), formin part del debat sobre la racionalització de la despesa de cara al pressupost de 2012.

Share

    Comentaris

3 comentaris, Afegir comentari
 1. MatheworaNy
  29 Juny 2019, 8:28

  3d art woman
  3d ben10 toon
  3d shemale models
  3d sex hentai mp4
  cartoon 3d fuck
  http://3dporntgp.net/

 2. WhatsAda
  27 Juny 2019, 4:43

  Рассылка по Вашим или Нашим базам номеров Whatsapp, можем рассылать большие объемы. 50-100 тысяч сообщений в день.

  Держите связь с нами для уточнения всех деталей.

  Whatsapp является популярным мессенджером.
  Ваши клиенты используют Whatsapp в личных и деловых целях.
  А значит этим нужно пользоваться.
  Вам нужны новые клиенты или нужно напомнить о себе старым?
  Я знаю как это сделать!
  1. Получатель точно увидит сообщение. Люди не игнорируют оповещения.
  2. Сообщение можно индивидуализировать при помощи эмоджи.
  3. Реклама может содержать текст, картинку или видео. Это позволяет показать ваш продукт с самой выгодной стороны.
  Преимущество рассылки по Whatsapp:
  Whatsapp вмещает 550 символов, есть возможность отправлять текст, фото, фото+текст, мелодию, голосовое сообщение, видео,
  гео-локацию, смайлы.

  Отчёт сдаётся в Excel формате. После рассылки Ватсап.

  Погрешность отправки рассылки 1-3 %.
  Но это бывает редко – Но бывает.
  Телеграм BlackPluto_13, скайп live:elzamaleviche666

  Subscribe to your or our database of numbers Whatsapp, we can send large volumes. 50-100 thousand messages per day.

  Keep in touch with us to clarify all the details.

  Whatsapp is a popular instant messenger.
  Your customers use Whatsapp for personal and business purposes.
  So this should be used.
  Do you need new customers or do you need to remind yourself old?
  I know how to do it!
  1. The recipient will see the message exactly. People do not ignore alerts.
  2. The message can be individualized using emoji.
  3. Advertising may contain text, image or video. This allows you to show your product from the best side.
  The advantage of whatsapp mailing:
  Whatsapp holds 550 characters, it is possible to send text, photo, photo + text, melody, voice message, video,
  geo-location, smiles.

  The report is submitted in Excel format. After mailing Vatsap.

  The error of sending mailings is 1-3%.
  But it happens rarely – But it happens.
  Telegram BlackPluto_13, Skype live: elzamaleviche666

 3. […] de Rubí, ja que aquest és un procés que veníem reivindicant des de feia temps (notícia 1,notícia 2, notícia 3) […]

Nom

Comentari