ACR presenta més de 200 al.legacions a l’avanç del poum

11 desembre 2007, Afegir comentaris
Categories: Urbanisme
Etiquetes:

Analitzats i revisats, per part d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), els diferents documents de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’han sotmés a exposició pública segons va aprovar el Ple del passat mes d’Octubre (el termini d’exposició pública i per presentar al.legacions s’acabava el dia 9 de desembre.)

en concret:

o       Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament (setembre de 2006).

o       Document d’Informació i Diagnosi Urbanística. Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament (març de 2006).

o       Síntesi d’alternatives de planejament i Descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.

o       Informe Ambiental Preliminar.

Tot i que ACR va votar en contra de que aquests quatre documents es posessin en exposició pública en qualitat d’Avanç del POUM, pel fet que els dos primers són documents que tenen més d’un any i estan desfasats i part de la informació que contenen és obsoleta,

ACR ha decidit, de totes formes,  presentar al.legacions per tal d’aprofitar totes les oportunitats possibles per poder incidir al màxim en aquest “instrument” tant important per a la ciutat com ha de ser el futur POUM, i per tant

ACR solicita a l’Equip de Govern:

Primer.- Que siguin admeses a tràmit les al·legacions que es formulen des d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) als esmentats documents de l’Avanç del POUM de Rubí, al·legacions que s’adjunten a la present instància mitjançant els següents documents:

o       Al·legacions a l’Avanç de POUM de Rubí (Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament)(setembre de 2006).

o       Al·legacions a l’Avanç de POUM de Rubí (Document d’Informació i Diagnosi Urbanística. Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament)(març de 2006).

o       Al·legacions a l’Avanç de POUM de Rubí (Síntesi d’alternatives de planejament i Descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació)(5/12/2007).

o       Al·legacions a l’Avanç de POUM de Rubí (Informe Ambiental Preliminar).

Segon.- Que les esmentades al·legacions s’incorporin al procés de revisió del POUM (fase d’Avanç) i siguin contestades en el termini i forma preceptius.

Aquests 4 documents sumen un total de més de 200 al.legacions, recollides en un total de 55 pàgines.

A tall d’exemple algunes de les crítiques que ACR fa a l’Informe Ambiental Preliminar:

–          No proposa solucions als impactes de les extractives mineres.

–          No proposa solucions als abocadors que es perpetuen en el temps impactant fortament sobre el medi natural.

–          No proposa solucions per a la millora de la mobilitat, la qual cada any és pitjor. A més, atès el progressiu increment de població cal proposar mesures enèrgiques.

–          No parla del que suposarà ambientalment per a Rubí aquest augment de la població que el pla preveu en 95.000 habitants en poc més d’una dècada. A això s’afegeix agreujant la situació de Rubí d’un entorn metropolità que ja està molt massificat.

–          No proposa solucions a les més de 500 edificacions actuals desavinents en SNU.

–          No proposa solucions per les línies elèctriques d’alta tensió. Cal recordar que Rubí és un dels municipis més afectats per aquest tipus d’impacte

–          No proposa mesures per a minimitzar la contaminació acustica.

–          No proposa mesures que puguin minimitzar el canvi climàtic i els seus efectes.

–          No fomenta l’estalvi d’aigua ni és congruent amb els recursos hidrics existents.

–          No fomenta la sostenibilitat en la construcció.

–          No valora si la protecció dels elements patrimonials (culturals i naturals) és suficient.

ACR seguirà treballant i prioritzant al màxim la seva dedicació al POUM per la gran importància que té per a Rubí i per a la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Al·legacions abanç POUM (482 downloads)
Share

    Comentaris

Nom

Comentari