Precs d’ACR al Ple de juliol 2008

24 juliol 2008, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Irregularitat exposició pública POUM: atès que l’advocat urbanista que assessora ACR ens confirma que és IRREGULAR el fet de que els continguts de la documentació del POUM que està en exposició pública no sigui coherent i tingui contradiccions, ja que no s’ha actualitzat la informació en funció de les esmenes aprovades. Atès que aquest fet pot crear confusió i per tant indefensió dels ciutadans que la consulten, demanem que s’actualitzi la documentació de text i gràfica del POUM en funció de les esmenes aprovades, i que  aquesta documentació actualitzada es posi de nou en exposició pública, per la importància que té.
  • Gots reciclables a la durant els Plens: demanem que sempre que sigui necessari es posin gots reciclables o biodegradables en les sessions plenaries i en les altres reunions que es facin a les dependències municipals
  • Reglament per millorar el servei municipal d’abastament d’aigua: vist que la Diputació de Barcelona proposa un reglament per als ajuntaments, a partir del qual les empreses de servei d’aigua potable estan obligades a informar-los del consum i dels ingressos econòmics, amb l’objectiu de poder pactar una tarifa de l’aigua més ajustada amb les empreses concessionàries (proposta de reglament que va ser exposada en la jornada sobre la gestió del cicle local de l’aigua organitzada per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació), i que en la jornada es va posar a disposició dels ajuntaments una proposta de reglament tipus i un model de plec de condicions, per tal que els municipis disposin d’eines que, degudament adaptades a la seva realitat, els siguin d’utilitat per al millor govern del servei, demanem que aquest Govern estudiï si ens convé utilitzar aquesta proposta, i si és així, aplicar-la a Rubí.
  • Nomenclàtor: volem saber de quina àrea depèn el Nomenclàtor i a qui ens hauríem d’adreçar per fer-li arribar unes propostes.
  • Vianització del centre: voldríem saber quin estudi és el que avala la proposta que fan per vianitzar el centre. Demanem una còpia de l’estudi.
  • Estudi canvi model de residus: encara estem esperant els estudis i informes que ha utilitzat l’Equip de Govern per justificar el canvi de model de residus. Ho hem estat demanant en les darreres 3 Comissions Informatives de Serveis Urbans i Seguretat. En la darrera el Sr. Peiró es va comprometre a que se’ns faria arribar en 15 dies.
  • Impactes del Vial Interpolar a Rubí: hem consultat els documents que estan en fase d’informació pública de l’actuació referent al Vial Interpolar entre el Papiol i Sant Cugat i hi hem trobat les següent preocupacions: en primer lloc, El pas del Vial Interpolar pel torrent dels Alous preveu el seu soterrament, ara que s’havia convertit en una zona ombrívola de passeig amb un camí molt maco, a on només restava millorar la neteja del torrent. En segon lloc no es preveuen connexions del Vial Interpolar amb l’altra banda de la Riera, a l’ alçada de Mira-sol i de Can Jardí tal i com apareix al nostre POUM. En tercer lloc constatem que el Vial Interpolar també passarà per sobre de l’ aparcament de la RENFE del qual se’n carrega la meitat. Les preguntes que fem a l’Equip de Govern són: 1) quines gestions i accions ha fet fins ara l’Ajuntament de Rubí respecte aquests aspectes, i concretament 2) que pensen fer per evitar l’impacta de la contaminació acústica que aquest Vial causarà a varies de les vivendes de Can Vallhonrat per la seva poquíssima distancia a aquest Vial. 3) Què es pensa fer amb l’aparcament de la RENFE? i 4) per què el POUM aprovat no és coherent amb aquest projecte  d’actuació?
  • Millorar informació sobre Rubí Bus: considerem que no és fàcil pels usuaris del servei del bus municipal conèixer  per on passen les diferents línies de bus i en quins horaris ho fan. Preguem, doncs que es millori  sobretot la forma en com es dona la  informació als usuaris, principalment en les parades i marquesines, on creiem que hi aniria bé posar uns cartells més grans que continguin plànols explicatius i esquemes clars del recorregut que fan els busos. I més ara que s’han canviat parades i recorreguts degut a la vianització del centre.
  • Zones d’aparcament per a minusvàlids: ens ha arribat una informació d’un membre de Minusvàlids en Acció (MENA) sobre el cas d’una multa per aparcar el seu vehicle amb l’objectiu de recollir un familiar minusvàlid en un espai reservat per a càrrega i descarrega. Aquesta persona havia d’anar al metge, la seva zona reservada es trobava ocupada, i sembla que el cotxe estava identificat correctament com a vehicle de persona minusvàlida. Al marge que no coneixem el cas en detall, i desconeixem en quin moment del procés es troba aquesta denúncia. I aprofitant aquest cas, que desitgem que acabi de la manera més justa possible, volem fer ressò, una vegada més, del problema de mobilitat agreujada que tenen les persones minusvàlides en el seu dia a dia per moure’s per la nostra ciutat. Tot i que reconeixem que hi ha hagut millores, els pocs aparcaments reservats per a les persones minusvàlides, moltes vegades estan ocupats indegudament, moltes voreres són estretes i estan en mal estat, i fins i tot hi ha edificis públics no adaptats (per  exemple: aquest mateix). En aquest sentit, pregaríem que es revisi si les zones d’aparcament reservats per a minusvàlids són suficients, i també demanem que se sigui molt estricte  i eficients multant i retirant els cotxes indegudament aparcats en aquests  llocs reservats.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari