Geotag Icon Show on map

Optimització i control càrrecs Govern i Confiança

19 desembre 2008, Afegir comentaris
Categories: Altres

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que Rubí és una ciutat de més de 70.000 habitants, que per tant requereix  que les persones de l’Ajuntament que desenvolupen tasques directives en les diferents àrees municipals, facin una gestió molt eficaç i molt eficient, donades les característiques i reptes del muncipi, i donat el fet de que econòmicament convé tenir una plantilla ajustada quant a càrrecs d’aquest tipus.

Atès que les pràctiques d’organització, planificació i gestió que s’ha vist que donen millors resultats per la direcció i gestió d’ens grans com el nostre Ajuntament, es basen en fixar uns objectius periòdics molt explicits i detallats per cadascuna de les seves àrees i llocs de treball, i després periodicament avaluar l’acompliment d’aquests objectius per tal d’optimitzar el rendiment de l’ens, i la idoneitat de l’encaix entre personal i lloc de treball.

Atès que el personal eventual no és escollit a partir d’un procés de selecció per concurs públic, sinó que és un procés discrecional, no transparent i no homologat sense garanties de que la persona escollida sigui competent i solvent per desenvolupar aquelles funcions. Donant-se els casos en que familiars de càrrecs electes del Govern són personal eventual o també ho són membres no escollits de la llista electoral o simpatitzants dels partits que governen.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

* Primer, Cadascun dels regidors/es del Govern Municipal amb dedicació exclusiva o parcial , i cadascun/a dels/les coordinadors/es d’àrea i els/les gerents d’aquest Ajuntament, presentaran abans del dia 1 de Febrer de cada any en el sí de les corresponents Comissions Informatives,  una memòria detallada relativa a l’exercici de l’any anterior on hi figuraran:

1. les funcions i responsabilitats que tenien atribuides
2. els objectius que tenien fixats  per aquell any que deriven del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i d’altres.
3. el grau d’acompliment d’aquests objectius
4. els projectes i les activitats en les que han treballat
5. els assoliments més destacables per a la ciutat i la ciutadania aconseguits fruit del seu treball
6. les activitats i tasques que han quedat pendents
7. les dietes i extres percebuts en concepte de despeses derivades del seu treball (congressos, viatges, transports, hotels, apats, etc.).
8. els objectius que tenen per l’any en curs

Alternativa Ciutadana de Rubí

18 desembre 2008

Share

    Comentaris

Nom

Comentari