Moció sobre la creació d’un reglament dels mitjans de comunicació locals

22 abril 2009, Afegir comentaris
Categories: Altres, Mocions i precs al Ple

Atès que el 20 de maig de 2003 es va publicar al DOGC el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que l’esmentat Text Refós diu textualment:

“170.2 El ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipal i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i grups municipals constituïts al si de la corporació.”

Atès que actualment l’Ajuntament de Rubí edita periodicament dues publicacions municipals per a la ciutadania que encara no s’han reglamentat, que són els butlletins  “La Ciutat” i el butlletí “Rebombori”.

Atès també el que proposa el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública” elaborat el 2003 pel Marcial Murciano Martínez Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i per l’Amparo Moreno Sardà Directora del Postgrau de Producció i Gestió de la Comunicació Local, i signat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i el  Col.legi de Periodistes de Catalunya, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona.

Atès el punt 9 d’aquest Decàleg on es fa referència explícita a la forma de funcionar d’aquests mitjans: “ Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions

de la societat civil i de la ciutadania local.”

Es resol:

1. Que el Govern municipal presenti a aquest Ple, en el termini màxim de sis mesos, una proposta de Reglament de Mitjans de Comunicació, en els termes previstos per l’article 170.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, que entre d’altres, reguli la creació i el funcionament d’un Consell Editorial – o òrgan equivalent- per a tots els mitjans de comunicació locals públics de l’Ajuntament que encara no disposin de reglament, respectant el sentit que estableix el  “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública”.
2. En aquest Consell Editorial – o òrgan equivalent- tindran representació , com a mínim, tots els grups municipals de l’Ajuntament, i organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local, i es reunirà com a mínim tres cops a l’any.

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

L’article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions municipals de la manera següent:

Les corporacions locals han de facilitar la informació més  àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de participació  que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.

Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública –premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes– respectin els principis següents:

1 Han d’actuar com a elements

cohesionadors del municipi

Han de fer «poble» o «ciutat»  fomentant la identitat

local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats,

les diferents condicions socials de les dones i

homes que amb les seves actuacions i relacions

donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les

activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials,

polítiques… i els projectes de futur.

2 Han d’informar d’una manera

veraç, plural i transparent

Han de donar compte de la gestió  que fa l’equip de govern

mostrant les diferents sensibilitats polítiques que

s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística

del ple municipal, han d’explicar les

diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de

vista dels diferents grups polítics representats i les

votacions emeses.

3 Han de ser un referent informatiu

per a la ciutadania

Els professionals responsables dels mitjans de comunicació

local de titularitat pública han de poder

consolidar-los d’acord amb les característiques de

cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal,

quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives

informatives plurals davant la resta de mitjans locals,

autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als

canvis que es produeixin als equips de govern o cada

vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals,

han de ser un vehicle comunicatiu clarificador

de les diferents opcions polítiques.

4 Han de fomentar el debat públic

per a la participació  democràtica

Els mitjans de comunicació escrits han de donar un

tractament periodístic professional a les informacions

i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels

grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants

de les organitzacions de la societat civil i de les

persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir

l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per

l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals

s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals.

A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars,

fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a

problemes concrets i tràmits burocràtics.

5 Han de promoure les activitats

de la societat civil i l’associacionisme

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública

han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social

mitjançant la publicació o difusió  de totes les activitats

que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment

a través de l’agenda d’activitats o d’altres

formats informatius.

6 Han d’evitar el partidisme

i la manca de professionalitat

Mitjançant un tractament contrastat i al més complet

possible de les principals informacions, donant veu als

diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada

i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans

no es poden utilitzar com a eina de propaganda

política del partit o la coalició  que deté el poder.

7 Han de despertar l’interès

de la ciutadania

Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós

amb la diversitat d’homes i dones de les diverses

procedències i condicions socials que donen vida

al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars

entenedors i atractius. Han de generar procediments

que afavoreixin la identificació  i la implicació

de la ciutadania en la informació  i la participació democràtica.

8 Han d’estar dotats dels recursos

humans i tècnics necessaris

Han de tenir professionals que rebin una remuneració

adient a les tasques que realitzen i que disposin dels

recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi

deontològic que regeix la professió periodística.

9 Han de funcionar a través

d’òrgans de gestió participatius

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han

de funcionar amb estructures organitzatives –consells

editorials o consells d’administració– que garanteixin la

professionalitat de les persones que hi treballen i la participació

del conjunt del consistori, de les organitzacions

de la societat civil i de la ciutadania local.

10 S’han de gestionar ajustant-se

a les possibilitats econòmiques

de cada municipi

Les institucions o organismes públics que gestionin els

mitjans de comunicació local de titularitat pública han

de dissenyar plans municipals de comunicació  a partir

d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional

local i han de definir els objectius que s’han d’assolir

establint els recursos humans i tècnics i les

dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord

amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari