Al·legacions d’ACR a les ordenances fiscals del 2010

26 novembre 2009, 1 comentari
Categories: Economia i Hisenda local

El Grup Municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), en el que entén que és una defensa dels interessos dels veïns i de les veïnes de Rubí,

presenta les següents al.legacions a les Ordenances per tal que siguin considerades per l’equip de Govern.

Al·legació  1:

Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre Béns Immobles.

En l’Article 7 punt 2 posar que ”el tipus de gravamen serà del 0,85 per cent quan es tracti de béns urbans.” Enlloc del 0,89 aprovat inicialment. Per tal de que la pujada de l’IBI que notin els ciutadans, degut a la revisió del valor cadastral, sigui propera a l’increment de l’IPC o sigui aproximadament zero.


Al·legació  2:

Ordenança Fiscal núm. 16. Taxes per recollida , tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

En l’Article 5 punt 3 on diu:

3. Bonificació per aportacions a la deixalleria municipal

Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials, que generin a la deixalleria municipal de Cova Solera , durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent:

    • Nombre anyald’aportacions Bonificació
     De 10 a 15 10 %
     Més de 15 15 %

No s’aplicarà la bonificació a les aportacions de residus per part de particulars, que siguin objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicats en la via pública (vidre, paper-cartró, envasos, matèria orgànica o resta).

Tan sols es tindran en compte les aportacions que es faci la identificació de l’usuari mitjançant la “targeta d’usuari de la deixalleria de Cova Solera” i aquestes aportacions s’efectuïn en dies diferents de l’any.

Pel que fa al període de la taxa, s’entendrà que el nombre d’aportacions són les que es duguin a terme durant l’any natural anterior.

Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, l’àrea municipal responsable de la gestió de residus facilitarà a l’òrgan gestor d’aquesta taxa, la relació de subjectes passius beneficiaris de la bonificació abans del dia 31 de gener de l’any en que s’hagi d’aplicar, per tal que pugui ser incorporada en el corresponent padró fiscal

canviar-ho per:

3. Bonificació per aportacions a les deixalleries municipals

Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària:

1) que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials, que generin a la deixalleria municipal de Cova Solera, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent:

i/o

2) que portin els residus que generin i que siguin corresponents als que recull la Deixalleria Mòbil, a la Deixalleria Mòbil, en els seus horaris i llocs de funcionament,

La bonificació  a la taxa serà d’acord amb el criteri següent:

  • Nombre anyal d’aportacions, suma de les aportacions a la deixalleria de Cova Solera i a la Deixalleria Mòbil Bonificació
   De 10 a 15 10 %
   Més de 15 15 %

No s’aplicarà la bonificació a les aportacions de residus per part de particulars, que siguin objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicats en la via pública (vidre, paper-cartró, envasos, matèria orgànica o resta).

Tan sols es tindran en compte les aportacions que es faci la identificació de l’usuari mitjançant la “targeta d’usuari de la deixalleria de Cova Solera” i/o la “targeta d’usuari de la Deixalleria Mòbil” i aquestes aportacions s’efectuïn en dies diferents de l’any.

Pel que fa al període de la taxa, s’entendrà que el nombre d’aportacions són les que es duguin a terme durant l’any natural anterior.

Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, l’àrea municipal responsable de la gestió de residus facilitarà a l’òrgan gestor d’aquesta taxa, la relació de subjectes passius beneficiaris de la bonificació abans del dia 31 de gener de l’any en que s’hagi d’aplicar, per tal que pugui ser incorporada en el corresponent padró fiscal

Al.legació  3:

Ordenança  num 31: Taxa de Subministrament d’Aigua:

Estructurar el sistema de pagament de la taxa de l’aigua de forma diferent per tal que sigui justa i igualitària per a les persones, i per tant que els diferents blocs tarifaris vagin en funció del nombre de persones empadronades a l’habitatge, i no com ara que la tarificació va per comptador.

Al.legació  4:

Ordenança  num 15: Taxa pel Servei de Calvegueram:

Estructurar el sistema de pagament de la taxa del servei de clavegueram de forma diferent per tal que sigui justa i igualitària per a les persones, i per tant que els diferents trams tarifaris vagin en funció del nombre de persones empadronades a l’habitatge, i no com ara que la tarificació va per comptador.

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
 1. […] el seu moment ACR ja va demanar que es rebaixés l’IBI, dins de les ordenances fiscals, del 0.89 actual al 0.85, però […]

Nom

Comentari