Articles de desembre, 2009

Discriminació al peatge de les Fonts?

11 desembre 2009 | Cap comentari
Categories: Mobilitat

Un decret de la Generalitat del 18 de maig de 1999 va establir una reducció general del peatge i un sistema de descomptes progressius per als usuaris habituals de l’autopista C-16 Montserrat que té un peatge prop de les Fonts. Un altre decret del 2002 va aprovar un nou sistema de descomptes d’aplicació en determinats recorreguts de l’itinerari Rubí- Terrassa, i també establia que calia continuar amb aquestes mesures que bonifiquen als usuaris habituals.

El desembre del 2006 un tercer decret aprovava la modificació i ampliació del sistema de descomptes per als usuaris habituals de determinats itineraris de l’autopista C-16 Montserrat, tram Sant Cugat del Vallès- Rubí-Terrassa preveient un descompte del 100% en el peatge per a tots aquells usuaris habituals que de dilluns a diumenge i festius, realitzessin, sense limitació de trànsits mensuals, qualsevol dels itineraris del recorregut Sant Cugat del Vallès-Rubí-Terrassa per aquesta autopista.

ACR ha detectat que l’empresa AUTEMA, concessionària de l’autopista, només esta bonificant als usuaris habituals que tinguin origen o destinació Terrassa. I investigant hem descobert que Autema té un document anomenat  “Normes per a la bonificació del pagament del peatge, en la barrera de les Fonts, per als itineraris autoritzats amb OBE – VIA T”, el qual discrimina de manera injusta els usuaris que puguin tenir com a origen o destinació el municipi de Rubí, ja que no se’ls aplica el descompte.

Per tot això en el Ple Municipal del passat novembre, ACR va proposar una moció que va ser aprovada per unanimitat demanant que la Generalitat estudii si les “Normes per a la bonificació del pagament del peatge, en la barrera de les Fonts, per als itineraris autoritzats amb OBE – VIA T” que aplica l’empresa AUTEMA compleixen l’establert en el Decret 652/2006 de desembre, o sigui si ha fet una interpretació correcta o no del decret.

Des d’ACR anirem fent un seguiment del cas. Si es demostra que Autema no ha respectat els decrets,demanarem responsabilitats. Ja us informarem.

Declaració de Les CAV sobre els casos de corrupció política

10 desembre 2009 | Cap comentari
Categories: CAV

A les candidatures que formem part de les CAV no ens estranya gens lʼesclat de casos de corrupció en diversos ajuntaments catalans. De fet, en els ajuntaments en què participem veiem la corrupció de ben a prop. Malgrat no poder-ho demostrar en la majoria dels casos – quan ha estat evident ho hem portat a la justícia – ens preguntem, com molts dels nostres veïns, el perquè dʼaquesta requalificació, o dʼaquella compra a preus desorbitats, o com és que només entren a treballar els parents, amics o membres del partit dels que manen, sovint en càrrecs pels quals no estan qualificats, o com pot ser que es requalifiquin terrenys i es modifiquin els plans generals només en benefici dʼuns pocs privats, o com els polítics autodecideixen els seus sous, sovint desorbitats, sense cap mena de regulació, o com sʼencarreguen informes i estudis innecessaris a empreses “amigues” del partit que mana o vinculades a algun membre del govern… La corrupció la tenim a tocar en cadascun dels nostres ajuntaments. Estem convençuts que no es tracta de fets aïllats, com seʼns vol fer creure, sinó dʼuna pràctica generalitzada que respon a la lògica del mercat que només malda per obtenir guanys i a un interès dels professionals de la política en beneficiar-se dels càrrecs que ocupen.
Diversos ajuntaments de la nostra comarca han estat esquitxats pels recents casos de corrupció derivats del “cas Pretòria”. En opinió de les CAV, cal que els governs municipals facin públic les llistes de les transaccions municipals en les quals han intervingut els implicats en aquest darrer cas de corrupció.
Cal també que es revisin a fons els expedients per part de persones independents per tal dʼesbrinar no només la legalitat de les operacions, sinó si hi pot haver tracte de favor en elles. Finalment, cal que es facin públics els resultats dʼaquestes revisions o auditories externes.
Les CAV constatem amb preocupació que casos com lʼactual ja no alarmen bona part de la ciutadania. Moltes persones consideren que la corrupció és consubstancial a la política i als polítics. Els polítics professionals que manen en les institucions descobreixen alarmats que hi ha una “desafecció”, més aviat diríem una malfiança, dels ciutadans vers ells mateixos. I proposen un seguit
de mesures per a millorar la confiança en els polítics, mesures que, val a dir, trobem dʼallò més genèric, inconcret i que de ben poc serviran per a canviar les actituds poc ètiques dʼunes persones que viuen de la política.
Una de les coses que ha caracteritzat les CAV és que des dʼabans de la creació de la coalició, totes les candidatures que la integren estaven dotades dʼun codi ètic pels seus càrrecs electes i en el seu sistema de funcionament. Dʼaquests codis ètics, no seʼn sent parlar en les grans formacions polítiques en el govern.
Així les CAV:
• Limitem el mandat dels nostres càrrecs electes i practiquem la rotació dels mateixos, perquè entenem la política com un servei a la comunitat i no com un modus vivendi.
• Evitem la professionalització de la política, tot limitant els guanys dels que sʼhi han de dedicar a temps complert al que guanyaven abans dʼexercir un càrrec electe, i limitem fins a zero els guanys dels qui continuen exercint la seva professió normal a temps complet.
• No permetem lʼacceptació de regals ni de qualsevol tracte de favor per part dʼempreses relacionades amb lʼadministració.
• Practiquem el finançament net dels nostres partits i les campanyes electorals. Fem campanyes austeres, amb pressupostos molt inferiors als dels altres partits. Periòdicament rendim comptes del destí dels recursos públics que seʼns lliuren pel nostre funcionament intern.
• Creiem i practiquem la participació, no només com una eina de presa dʼaquelles decisions que ens afecten a tots, sinó com un mecanisme real de control de la tasca de govern.
• Ens dotem dʼestructures participatives dins les nostres organitzacions, per tal que el control dels càrrecs electres sigui encara més efectiu. Practiquem estructures organitzatives de tipus horitzontal, amb la preeminència de les decisions col·lectives per sobre de les personals.
Les CAV volem vindicar que hi ha una altra manera de fer política, que és possible fer política en base lʼètica i lʼhonestedat i que hi ha gent que ho practica.
Alhora encoratgem als partits majoritaris a adoptar mesures dʼaquest tipus per tal de millorar de manera real la percepció que els ciutadans tenen del polítics
i de la tasca que fan.

Un nou abocador a Rubí: Ara a Can Balasc

10 desembre 2009 | Cap comentari
Categories: Medi ambient

Xerrada-debat

[download id=”4301″]

Al·legaccions que presenta ACR respecte del Conveni Urbanístic de Ficosa (sector Can Pujol)

04 desembre 2009 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

ACR presenta les següents al.legacions en el tràmit d’informació pública de l’expedient relatiu al Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí, els Srs. José Maria i Mercedes Pujol Artigas i les societats “FICO TRANSPART, SA”, “FICO TRIAD SA”, “FICOSA INTERNATIONAL SA”, “FICO ITM, SA”, “FICO CABLES SA”, “INDUSTRIAS TECHNO-FLEX SA” i “LAMES IBERICA SA” pel desenvolupament del sector Can Pujol; conveni urbanístic quina Proposta ha estat objecte d’aprovació per acord de Ple adoptat en sessió extraordinària de data 5 de novembre de 2009 i quin sotmetiment a informació pública per termini d’1 mes ha estat convocat per Edicte publicat al DOG núm. 5505 de 13.11.2009 i al BOP de Barcelona núm. 272 de 13.11.2009.
Formalitzant així l’oposició d’ACR a la Proposta d’aquest Conveni urbanístic explicitada ja amb el vot en contra i amb la intervenció en el mencionat Ple del 5 de novembre passat.

A L · L E G A C I O N S

ACR sol.licita a l’Ajuntament de Rubí:

1r. Deixar sense efecte el conveni urbanístic pel conjunt d’irregularitats formals i materials, ja que:

a criteri d’ACR, amb la signatura del Conveni urbanístic que aquí ens ocupa es produeixen les següents infraccions:

1. Inexistència de l’interès general confessat.
2. Inexistència de garanties per les empreses i pel manteniment dels llocs de treball.
3. Inexistència de garanties en relació a l’equilibri econòmic del conveni urbanístic i a la proporció dels beneficis i càrregues fixats tan pel Consistori Municipal i la població, com pels particulars beneficiats per la requalificació del sòl i per les empreses que participen en el conveni.
4. Inexistència d’informe del Secretari Municipal.
5. Inexistència d’informe de l’Interventor Municipal.
6. Manca de justificació  de la variació dels límits de l’àmbit del Polígon de sòl urbanitzable.
7. Obligació  de sotmetre el POUM a nova aprovació inicial i a respectar el procediment legalment aplicable.

2n. Ordenar al Secretari Municipal l’emissió d’un Informe jurídic sobre les presents al·legacions i sobre la legalitat –o no- dels pactes del conveni, i en particular sobre les garanties de compliment del mateix que hi costen, pel que fa a si queda degudament assegurada, l’obligació de les empreses del Grupo Ficosa de realitzar la inversió econòmica a Rubí i de romandre-hi un mínim de 10 anys, o bé si pel contrari no hi consta cap clàusula que sancioni o penalitzi l’incompliment.

3r. Ordenar a l’Interventor Municipal que realitzi una avaluació econòmica de l’equilibri de les contraprestacions fixades al conveni urbanístic, i en particular, si es troba degudament justificat, el nou sostre residencial previst, i el nombre d’habitatges, en relació a la contribució econòmica fixada al conveni.  Tot dictaminant en relació a la justificació o no de les xifres i pactes fixats al conveni, en termes econòmics, a l’existència –o no- d’un equilibri entre les càrregues i beneficis fixats pel nou Polígon residencial, i en relació a la valoració del benefici econòmic que l’operació de requalificació comporta pels Srs. Pujol – Artigas i per Immobiliària Residencial Aprocan SL respecte de les càrregues urbanístiques imposades.

4t. Excloure del Polígon, els terrenys que conformen el barranc i que tenen pendents superiors al 20%, en compliment d’allò establert als articles 9.4 de la Llei d’urbanisme i 7 del Decret pel que s’aprovà el Reglament d’urbanisme, que exigeixen el manteniment de la seva classificació com a sòl no urbanitzable.

5è. Excloure del Polígon els terrenys de sòl urbà consolidat qualificats com a zona verda i espais lliures que pertanyien al Polígon de sòl colindants.

6è. En tot cas, ordenar el nou sotmetiment del POUM amb les variacions que resultin finalment d’aquest Polígon, a acord d’aprovació inicial, prèvia nova redacció de la documentació i Informes d’avaluació ambiental del POUM, que analitzin els impactes i efectes que es produiran, nova redacció de l’Informe de sostenibilitat econòmica del POUM i de l’Informe de justificació de la mobilitat sostenible, i nou sotmetiment d’aquesta documentació a coneixement del Consistori per la seva aprovació inicial, i posterior sotmetiment a informació pública del POUM per coneixement general i consulta a tota la població.

En funció  de com s’estimin i es resolguin aquestes al.legacions i de la informació que es desprengui dels informes i avaluacions no realitzades i que es sol.liciten, ACR estudiarà si empren mesures legals sobre el cas, i si demana responsabilitats tècniques i polítiques al respecte, al Coordinador d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Rubí.

La redacció  d’aquestes al.legacions ha estat assessorada pel lletrat en Dret Urbanístic Eduard de Ribot del gabinet Diagonal Advocats de Barcelona.

Jordi Giménez en nom d’ACR

Rubí, 4 de desembre de 2009

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric