Al·legaccions que presenta ACR respecte del Conveni Urbanístic de Ficosa (sector Can Pujol)

04 desembre 2009, Afegir comentaris
Categories: Urbanisme
Etiquetes:

ACR presenta les següents al.legacions en el tràmit d’informació pública de l’expedient relatiu al Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí, els Srs. José Maria i Mercedes Pujol Artigas i les societats “FICO TRANSPART, SA”, “FICO TRIAD SA”, “FICOSA INTERNATIONAL SA”, “FICO ITM, SA”, “FICO CABLES SA”, “INDUSTRIAS TECHNO-FLEX SA” i “LAMES IBERICA SA” pel desenvolupament del sector Can Pujol; conveni urbanístic quina Proposta ha estat objecte d’aprovació per acord de Ple adoptat en sessió extraordinària de data 5 de novembre de 2009 i quin sotmetiment a informació pública per termini d’1 mes ha estat convocat per Edicte publicat al DOG núm. 5505 de 13.11.2009 i al BOP de Barcelona núm. 272 de 13.11.2009.
Formalitzant així l’oposició d’ACR a la Proposta d’aquest Conveni urbanístic explicitada ja amb el vot en contra i amb la intervenció en el mencionat Ple del 5 de novembre passat.

A L · L E G A C I O N S

ACR sol.licita a l’Ajuntament de Rubí:

1r. Deixar sense efecte el conveni urbanístic pel conjunt d’irregularitats formals i materials, ja que:

a criteri d’ACR, amb la signatura del Conveni urbanístic que aquí ens ocupa es produeixen les següents infraccions:

1. Inexistència de l’interès general confessat.
2. Inexistència de garanties per les empreses i pel manteniment dels llocs de treball.
3. Inexistència de garanties en relació a l’equilibri econòmic del conveni urbanístic i a la proporció dels beneficis i càrregues fixats tan pel Consistori Municipal i la població, com pels particulars beneficiats per la requalificació del sòl i per les empreses que participen en el conveni.
4. Inexistència d’informe del Secretari Municipal.
5. Inexistència d’informe de l’Interventor Municipal.
6. Manca de justificació  de la variació dels límits de l’àmbit del Polígon de sòl urbanitzable.
7. Obligació  de sotmetre el POUM a nova aprovació inicial i a respectar el procediment legalment aplicable.

2n. Ordenar al Secretari Municipal l’emissió d’un Informe jurídic sobre les presents al·legacions i sobre la legalitat –o no- dels pactes del conveni, i en particular sobre les garanties de compliment del mateix que hi costen, pel que fa a si queda degudament assegurada, l’obligació de les empreses del Grupo Ficosa de realitzar la inversió econòmica a Rubí i de romandre-hi un mínim de 10 anys, o bé si pel contrari no hi consta cap clàusula que sancioni o penalitzi l’incompliment.

3r. Ordenar a l’Interventor Municipal que realitzi una avaluació econòmica de l’equilibri de les contraprestacions fixades al conveni urbanístic, i en particular, si es troba degudament justificat, el nou sostre residencial previst, i el nombre d’habitatges, en relació a la contribució econòmica fixada al conveni.  Tot dictaminant en relació a la justificació o no de les xifres i pactes fixats al conveni, en termes econòmics, a l’existència –o no- d’un equilibri entre les càrregues i beneficis fixats pel nou Polígon residencial, i en relació a la valoració del benefici econòmic que l’operació de requalificació comporta pels Srs. Pujol – Artigas i per Immobiliària Residencial Aprocan SL respecte de les càrregues urbanístiques imposades.

4t. Excloure del Polígon, els terrenys que conformen el barranc i que tenen pendents superiors al 20%, en compliment d’allò establert als articles 9.4 de la Llei d’urbanisme i 7 del Decret pel que s’aprovà el Reglament d’urbanisme, que exigeixen el manteniment de la seva classificació com a sòl no urbanitzable.

5è. Excloure del Polígon els terrenys de sòl urbà consolidat qualificats com a zona verda i espais lliures que pertanyien al Polígon de sòl colindants.

6è. En tot cas, ordenar el nou sotmetiment del POUM amb les variacions que resultin finalment d’aquest Polígon, a acord d’aprovació inicial, prèvia nova redacció de la documentació i Informes d’avaluació ambiental del POUM, que analitzin els impactes i efectes que es produiran, nova redacció de l’Informe de sostenibilitat econòmica del POUM i de l’Informe de justificació de la mobilitat sostenible, i nou sotmetiment d’aquesta documentació a coneixement del Consistori per la seva aprovació inicial, i posterior sotmetiment a informació pública del POUM per coneixement general i consulta a tota la població.

En funció  de com s’estimin i es resolguin aquestes al.legacions i de la informació que es desprengui dels informes i avaluacions no realitzades i que es sol.liciten, ACR estudiarà si empren mesures legals sobre el cas, i si demana responsabilitats tècniques i polítiques al respecte, al Coordinador d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Rubí.

La redacció  d’aquestes al.legacions ha estat assessorada pel lletrat en Dret Urbanístic Eduard de Ribot del gabinet Diagonal Advocats de Barcelona.

Jordi Giménez en nom d’ACR

Rubí, 4 de desembre de 2009

Share

    Comentaris

Nom

Comentari