Declaració de Les CAV sobre els casos de corrupció política

10 desembre 2009, Afegir comentaris
Categories: CAV
A les candidatures que formem part de les CAV no ens estranya gens lʼesclat de casos de corrupció en diversos ajuntaments catalans. De fet, en els ajuntaments en què participem veiem la corrupció de ben a prop. Malgrat no poder-ho demostrar en la majoria dels casos – quan ha estat evident ho hem portat a la justícia – ens preguntem, com molts dels nostres veïns, el perquè dʼaquesta requalificació, o dʼaquella compra a preus desorbitats, o com és que només entren a treballar els parents, amics o membres del partit dels que manen, sovint en càrrecs pels quals no estan qualificats, o com pot ser que es requalifiquin terrenys i es modifiquin els plans generals només en benefici dʼuns pocs privats, o com els polítics autodecideixen els seus sous, sovint desorbitats, sense cap mena de regulació, o com sʼencarreguen informes i estudis innecessaris a empreses “amigues” del partit que mana o vinculades a algun membre del govern… La corrupció la tenim a tocar en cadascun dels nostres ajuntaments. Estem convençuts que no es tracta de fets aïllats, com seʼns vol fer creure, sinó dʼuna pràctica generalitzada que respon a la lògica del mercat que només malda per obtenir guanys i a un interès dels professionals de la política en beneficiar-se dels càrrecs que ocupen.
Diversos ajuntaments de la nostra comarca han estat esquitxats pels recents casos de corrupció derivats del “cas Pretòria”. En opinió de les CAV, cal que els governs municipals facin públic les llistes de les transaccions municipals en les quals han intervingut els implicats en aquest darrer cas de corrupció.
Cal també que es revisin a fons els expedients per part de persones independents per tal dʼesbrinar no només la legalitat de les operacions, sinó si hi pot haver tracte de favor en elles. Finalment, cal que es facin públics els resultats dʼaquestes revisions o auditories externes.
Les CAV constatem amb preocupació que casos com lʼactual ja no alarmen bona part de la ciutadania. Moltes persones consideren que la corrupció és consubstancial a la política i als polítics. Els polítics professionals que manen en les institucions descobreixen alarmats que hi ha una “desafecció”, més aviat diríem una malfiança, dels ciutadans vers ells mateixos. I proposen un seguit
de mesures per a millorar la confiança en els polítics, mesures que, val a dir, trobem dʼallò més genèric, inconcret i que de ben poc serviran per a canviar les actituds poc ètiques dʼunes persones que viuen de la política.
Una de les coses que ha caracteritzat les CAV és que des dʼabans de la creació de la coalició, totes les candidatures que la integren estaven dotades dʼun codi ètic pels seus càrrecs electes i en el seu sistema de funcionament. Dʼaquests codis ètics, no seʼn sent parlar en les grans formacions polítiques en el govern.
Així les CAV:
• Limitem el mandat dels nostres càrrecs electes i practiquem la rotació dels mateixos, perquè entenem la política com un servei a la comunitat i no com un modus vivendi.
• Evitem la professionalització de la política, tot limitant els guanys dels que sʼhi han de dedicar a temps complert al que guanyaven abans dʼexercir un càrrec electe, i limitem fins a zero els guanys dels qui continuen exercint la seva professió normal a temps complet.
• No permetem lʼacceptació de regals ni de qualsevol tracte de favor per part dʼempreses relacionades amb lʼadministració.
• Practiquem el finançament net dels nostres partits i les campanyes electorals. Fem campanyes austeres, amb pressupostos molt inferiors als dels altres partits. Periòdicament rendim comptes del destí dels recursos públics que seʼns lliuren pel nostre funcionament intern.
• Creiem i practiquem la participació, no només com una eina de presa dʼaquelles decisions que ens afecten a tots, sinó com un mecanisme real de control de la tasca de govern.
• Ens dotem dʼestructures participatives dins les nostres organitzacions, per tal que el control dels càrrecs electres sigui encara més efectiu. Practiquem estructures organitzatives de tipus horitzontal, amb la preeminència de les decisions col·lectives per sobre de les personals.
Les CAV volem vindicar que hi ha una altra manera de fer política, que és possible fer política en base lʼètica i lʼhonestedat i que hi ha gent que ho practica.
Alhora encoratgem als partits majoritaris a adoptar mesures dʼaquest tipus per tal de millorar de manera real la percepció que els ciutadans tenen del polítics
i de la tasca que fan.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari