Geotag Icon Show on map

Al·legacions conveni FICOSA

Rubí a 13 d’abril de 2010

Alternativa Ciutadana de Rubí ha tornat a presentar al·legacions a l’acord d’aprovar de nou el contingut del Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí, els Srs. José Maria i Mercedes Pujol Artigas i les societats “FICO TRANSPART, SA”, “FICO TRIAD SA”i “FICOSA INTERNATIONAL SA” pel desenvolupament del sector Can Pujol; conveni urbanístic aprovat en el Ple ordinari de data 25 de febrer de 2010.

A continuació exposem els motius pels quals ACR s’ha oposat al conveni urbanístic aprovat i pel qual hem presentat 13 al·legacions.

a. Inexistència, en l’expedient de formalització del Conveni urbanístic, d’Informe tècnic i econòmic emès per l’Interventor Municipal, en els que es garanteixi i dictamini l’equilibri econòmic entre les obligacions, els drets i els beneficis de les parts contractants. ( Quarta al·legació)

b. Manca de garanties de l’assoliment de l‘interès general invocat en el Conveni, relatiu al manteniment de llocs de treball a Rubí, amb el trasllat de les empreses. ( Tercera i Cinquena al·legació)

c. La manca d’idoneïtat del Conveni per assolir els fins confessats . (Tercera i Sisena al·legació)

d. Contrarietat a Dret d’incloure en l’àmbit de sòl urbanitzable terrenys que conformen un barranc i tenen pendents superiors al 20%. ( Vuitena al·legació)

e. Indeguda inclusió com a zona verda, en l’àmbit del Polígon de sòl urbanitzable Pla Parcial Can Pujol, d’uns terrenys que constitueixen els espais lliures i zones verdes d’un sector urbà ja consolidat: el sector Y.  ( Setena al·legació)

f. Excessiva densificació del sector i desproporció de l’edificabilitat atorgada a l’àmbit i del nombre d’habitatges previstos amb manca de justificació de les determinacions urbanístiques acordades. ( Tercera al·legació)

g. Infracció del principi de desenvolupament urbanístic sostenible, que resultarà de l’excepcional increment del nombre d’habitatges derivat de la signatura del Conveni. ( Novena al·legació)

h. Obligació de retrotraure es Actuacions i tot el procediment de tramitació del POUM, i deure de sotmetre a nova aprovació inicial el POUM i a nova informació pública, atesa l’extraordinària importància dels canvis de planejament previstos al conveni. ( Novena al·legació)

i. Modificació de documents existents en l’aprovació inicial del POUM, l’agenda i avaluació econòmica i financera, el pla d’etapes i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en base a la xarxa viària proposada en el document d’aprovació inicial del POUM que no s’han incorporat en l’expedient que s’ha sotmès a informació publica durant l’exposició pública de l’aprovació d’aquest nou conveni. (Desena al·legació)

j. Aillament de l’empresa Siemens VDO continental i cohexistencia de zona industrial amb residencial. ( Oncena al·legació)

k. Manca de signatura del conveni urbanistic per part de RESIDENCIAL APROCAN S.L i ASEREMCO S.L. ( Dotzena al·legació)

l. Inclosió de noves càrregues urbanístiques externes vinculades al sector. ( Tretzena al·legació)

PER TOTS AQUESTS MOTIUS HEM SOL·LICITAT A L’AJUNTAMENT:

1r. Deixar sense efecte el conveni urbanístic pel conjunt d’irregularitats formals i materials que han quedat denunciades.

2n. Ordenar a l’Interventor Municipal que realitzi una avaluació econòmica de l’equilibri de les contraprestacions fixades al conveni urbanístic, i en particular, si es troba degudament justificat, el nou sostre residencial previst, i el nombre d’habitatges, en relació a la contribució econòmica fixada al conveni. Tot dictaminant en relació a la justificació o no de les xifres i pactes fixats al conveni, en termes econòmics, a l’existència –o no- d’un equilibri entre les càrregues i beneficis fixats pel nou Polígon residencial, i en relació a la valoració del benefici econòmic que l’operació de requalificació comporta pels Srs. Pujol – Artigas i per les Immobiliàries Residencial Aprocan SL i Aseremco SL respecte de les càrregues urbanístiques imposades.

3r. Excloure del Polígon Pla Parcial Can Pujol, els terrenys que conformen el barranc i que tenen pendents superiors al 20%, en compliment d’allò establert als articles 9.4 de la Llei d’urbanisme i 7 del Decret pel que s’aprovà el Reglament d’urbanisme, que exigeixen el manteniment de la seva classificació com a sòl no urbanitzable.

4t. Excloure del Polígon PP Can Pujol els terrenys de sòl urbà consolidat qualificats com a zona verda i espais lliures que pertanyien al Polígon de sòl colindant.

5è. En tot cas, ordenar el nou sotmetiment del POUM amb les variacions que resultin finalment d’aquest Polígon PP Can Pujol, a acord d’aprovació inicial, prèvia nova redacció de la documentació i Informes d’avaluació ambiental del POUM, que analitzin els impactes i efectes que es produiran, nova redacció de l’Informe de sostenibilitat econòmica del POUM i de l’Informe de justificació de la mobilitat sostenible, i nou sotmetiment d’aquesta documentació a coneixement del Consistori per la seva aprovació inicial, i posterior sotmetiment a informació pública del POUM per coneixement general i consulta a tota la població.

6è. Fer un seguiment acurat de la situació de l’empresa SIEMENS VDO Continental i de les possibles afectacions que podria provocar la requalificació de terrenys que contempla el conveni.

7è Incloure en el conveni les noves càrregues urbanístiques exposades en les al·legacions.

8è Presentar el conveni a RESIDENCIAL APROCAN S.L I ASEREMCO S.L per a que s’incorporin al mateix mitjançant les seves signatures.

En conclusió, ACR va votar en contra del conveni urbanístic principalment per 2 motius, per la i nexistència , en l’expedient de formalització del Conveni urbanístic, d’Informe tècnic i econòmic emès per l’Interventor Municipal, en els que es garanteixi i dictamini l’equilibri econòmic entre les obligacions, els drets i els beneficis de les parts contractants i per incorporar el conveni aprovat en el procés d’aprovació provisional de POUM quan nosaltres considerem que s’hauria de tornar a fer una nova aprovació incial donada la modificació substancial del planejament que comporta l’aprovació d’aquest conveni urbanístic.
Lamentem la manca de voluntat i capacitat negociadora de l’equip de govern que en cap moment es va dirigir a nosaltres per apropar posicions i intentar resoldre les possibles diferencies existents.
ACR no hagués votat en contra del conveni urbanístic si haguessim arribat a un acord amb els 2 motius principals exposats anteriorment.

ACR

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. […] This post was mentioned on Twitter by Alternativa Rubí. Alternativa Rubí said: Al·legacions conveni FICOSA http://bit.ly/9cakBu […]

Nom

Comentari