ACR presenta 3 mocions pel mes d’abril

29 abril 2010, 1 comentari
Categories: Destacat, Mocions i precs al Ple
Etiquetes:

Pel mes d’abril ACR presentarà 3 mocions:

1. MOCIÓ d’ACR sobre els usos de l’edifici de la nova Biblioteca Martí Tauler.

2. MOCIÓ d’ACR sobre els espais i les formes de propaganda a la via pública.

3. MOCIÓ d’ACR SOBRE DEMANAR L’EXEMPCIÓ DELS AJUNTAMENTS AL PAGAMENT DEL CÀNON DIGITAL.

NOTA ACTUALITZACIÓ  (1 de maig 2010): en el ple del 29 d’abril,  de les 3 mocions presentades per ACR, només es va aprovar la d’evitar que els ajuntaments paguin a l’SGAE el cánon digital. La moció de no traslladar Cultura a la biblioteca la van votar a favor tots els partits de la oposició. I la moció de regular la propaganda i publicitat d’entitats i empreses, poder posar més punts de propaganda i establir que en les campanyes electorals cada partit es reculli els seus cartells, etc, només la va votar a favor CiU. Finalment, ERC va votar en contra de crear un Consell de Joventut, sense intervenir ni tan sols en el debat. Més info aquí.

————————————————————————————————————————————————-

1. MOCIÓ d’ACR sobre els usos de l’edifici de la nova Biblioteca Martí Tauler

Atès que l’equip de govern PSC-ERC, ha manifestat recentment la voluntat de traslladar l’Àrea de Cultura i Cooperació al nou edifici de la Biblioteca Municipal.

Atès que l’Àrea de Cultura i Cooperació ocupa actualment una part de l’edifici del C/Prim, edifici on s’ubiquen diferents serveis municipals.

Atès que l’edifici del C/Prim és un edifici relativament nou i ben equipat per desenvolupar-hi els serveis que s’estan duent a terme.

Atès que el projecte de l’edifici de la Biblioteca no contemplava acollir en el seu espai cap zona de despatxos i oficines municipals i per tant el seu disseny i distribució no estan pensats per aquesta funció.

Atès que el trasllat de l’Àrea de Cultura i Cooperació suposaria ocupar espais destinats inicialment a altres usos, com per exemple a aules d’estudi o a despatxos de la direcció de la biblioteca, afectant doncs els serveis que estaven planificats.

Atès que Rubí disposa de pocs espais i sales de la qualitat i centricitat com les que ofereix aquest nou equipament, per tal que la seva ciutadania i el seu moviment associatiu puguin aprofitar-los i realitzar activitats.

Atès que aquest trasllat suposaria un cost econòmic innecessari per a les arques municipals, així com també una despesa adicional de consergeria per la diferència d’ hores a les quals treballa l’Àrees esmentades respecte la Biblioteca.

S’acorda:

Primer.- Aturar el procés de trasllat de l’Àrea de Cultura i Cooperació al nou edifici de la Biblioteca i realitzar les següents accions:

Segon.-  Analitzar totes les possibles necessitats no satisfetes que tingui la ciutadania i el moviment associatiu de Rubí i que puguin ser cobertes utilitzant  els espais i sales de l’edifici de la nova biblioteca. Posant molt d’èmfasi en les necessitats d’aules d’estudi per a la joventut.

Tercer.-. Informar a tots els Grups Muncipals del resultat d’aquest anàlisi, així com d’una proposta d’usos de cadascun dels espais de l’edifici de la nova biblioteca i la del projecte incial amb el que es va dissenyar l’edifici.

Quart.- Decidir el usos després d’escoltar el posicionament de tots els Grups Municipals que vulguin opinar sobre la proposta feta per l’Equip de Govern.

Cinquè.- Mantenir l’espai que el projecte destinava a bar-cafeteria per a aquest ús. I prendre les mesures necessàries per tal que aquest servei es posi en marxa sense màquines vending el més aviat possible.

2. MOCIÓ d’ACR sobre els espais i les formes de propaganda a la via pública

Atès que la nova Ordenança de Bon Veïnatge i Via Pública aprovada inicialment el passat Ple Ordinari de març, en el seu article 12.4 estableix que només es podran penjar cartells, rètols,etc en espais autoritzats amb l’objectiu de preservar el paisatge urbà.

Atès que a la ciutat disposem d’alguns punts on s’hi penja propaganda, anomenats “espais d’expressió ciutadana” i que quasi sempre estan plens de propaganda d’empreses i organitzacions amb ànim de lucre, sovint informant sobre esdeveniments recreatius i relatius a l’oci.

Atès que també tenim distribuits per la ciutat altres dispositius on s’hi col.loca propaganda i publicitat, com són els anomenats opis, les cartelleres utilitzades per les associacions de comerços, algun plafó i les grans tanques publicitàries.

Atès que una ciutat com Rubí ha de tenir i oferir bones, concretes, pràctiques i regulades  solucions per a la propaganda i publicitat provinent dels següents tipus d’ens: les entitats i associacions sense ànim de lucre, els partits polítics i els sindicats (pel cas de situació normal i de campanya electoral), els comerços, i les empreses i les organitzacions amb ànim de lucre.

S’acorda:

Primer.- Posar en marxa una Comissió formada com a mínim per tots els Grups Muncipals, per tal d’establir una Normativa i un Pla d’Acció que defineixi i reguli en detall quina propaganda i publicitat es pot penjar a la via pública i amb quines condicions s’ha de fer pels casos de la provinent de:

– les entitats i associacions sense ànim de lucre.

– els partits polítics i els sindicats, pel cas de situació normal i de campanya electoral els comerços locals i les seves associacions.

– les empreses i les organitzacions amb ànim de lucre.

Segon.-  Aprovar la Normativa i el Pla d’Acció, i si s’escau, preveure les despeses necessàries en els pressupostos dels anys planificats.

3. MOCIÓ d’ACR SOBRE DEMANAR L’EXEMPCIÓ DELS AJUNTAMENTS AL PAGAMENT DEL CÀNON DIGITAL

Atès que la reforma del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovada per Reial Decret 1/1996 de 12 d’abril, i portada a terme per la llei 23 /2006 de 7 de juliol, ha suposat, entre altres coses, la reforma del règim de compensació equitativa per còpia privada, tot definint un procediment específic per a la determinació d’aquesta compensació equitativa als equips, aparells i suports materials que poden ser usats per a fer còpies privades de materials subjectes a propietat intel·lectual.

Atès que l’Ordre/Pre/1743/2008 de 18 de juny establí la relació d’equips, aparells i suports materials subjectes al pagament de la compensació equitativa per còpia privada, així com les quantitats aplicables a cadascun d’ells i la distribució entre les diferents modalitats de reproducció. Aquesta compensació, que partir d’ara anomenarem “cànon digital”, terme amb la qual se la coneix popularment, és de pagament obligatori per a tots els ciutadans en l’adquisició d’aquests equips i suports electrònics.

Atès que els ajuntaments i altres administracions utilitzen un gran nombre d’equips, dispositius i suports afectats pel pagament del cànon digital, els quals són usats exclusivament per a les funcions relacionades amb la pròpia activitat i els continguts generats per les pròpies administracions. Aquestes activitats res tenen a veure amb els continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual, donat que les administracions públiques ho tenen prohibit per llei.

Atès que el setembre de 2007, el Comissari Europeu de Mercat interior i Serveis, constatà que els sistemes de compensació per còpia privada de produccions sotmeses a propietat intel·lectual establerts per la legislació estatal espanyola són injustos, perquè paguen tant els consumidors que realitzen actes de còpia privada com els que no, i perquè el cànon s’aplica a suports i aparells (llapis de memòria USB, DVD verges, ordinadors personals i altres) que es poden utilitzar per a fer còpies privades, però que també s’usen amb altres finalitats.

Atès que el mateix Comissari Europeu conclou que només han de gravar-se amb cànons els suports i equips que es puguin utilitzar per a fer còpies destinades a l’ús privat. Considera en aquest sentit que els equip usats amb finalitats professionals, com és el cas de les empreses i administracions públiques, no haurien de ser gravats amb cànons.

Atès que ja existeix jurisprudència en diferents jutjats i Audiències Provincials, les quals s’han pronunciat a favor dels què han reclamat i demostrat que la finalitat del suport o equip que han adquirit no era la còpia privada.

Atès que el Consejo de Estado ha recomanat al govern estatal un nou sistema de cànon que no pressuposi que cada suport o equip vagi a ser utilitzat per a la realització de còpies privades. Aquesta recomanació, entre altres, es recull en un dictamen emès el passat 18 de març pel Consejo de Estado sobre el Projecte de llei d’Economia Sostenible, el qual va ser aprovat l’endemà pel Consell de Ministres.

Atès que centenars d’associacions cíviques, empresarials, sindicals i professionals, així com desenes d’ajuntaments, s’han adherit a la campanya que reclama que s’eximeixi del pagament del cànon digital a aquelles administracions, empreses i  organitzacions que no fan ús dels suports i equips informàtics i digitals per copiar i emmagatzemar continguts subjectes a drets a d’autor.

Atès que  tota l’exposició anterior confirma que els pagaments realitzats per les Administracions Públiques en matèria de cànon digital en adquirir equips i suports electrònics va en contra del text i l’esperit de la Llei de Propietat Intel·lectual la qual manifesta que “si el perjudici al titular és mínim, no podrà originar una obligació de pagament” (Llei de Propietat Intel·lectual, art. 25 -4).

Per tot plegat el Grup Municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

  1. Sol·licitar al Govern Espanyol el canvi de l’actual reglament de la Llei en el sentit que s’eximeixi els ajuntaments del pagament del cànon digital, donat que està suficientment acreditat que el destí i ús dels aparells i suports no és la còpia i reproducció de continguts subjectes a propietat intel·lectual.
  2. Demanar al Govern Espanyol que reglamenti la devolució per part de les Entitats de Gestió de Drets d’Autor del cànon digital ja abonat pels ajuntaments, des de l’entrada en vigor del reglament que des de l’any 2008 grava la compra d’equips i suports digitals.
  3. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, al Parlament Espanyol, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.

ACR

Abril de 2010

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. […] This post was mentioned on Twitter by Alternativa Rubí. Alternativa Rubí said: ACR presenta 3 mocions pel mes d'abril http://bit.ly/bB8cnn […]

Nom

Comentari