El POUM suposa una despesa de 160 milions d’euros

02 Juny 2010, Afegir comentaris
Categories: Destacat, Economia i Hisenda local, Urbanisme
Etiquetes:

159.663.576 € és la despesa total d’inversió que costa el nou Pla Urbanístic (POUM) que el govern PSC-ERC vol portar en breu a aprovació. D’aquest total, 93.606.938 € van a càrrec de l’Ajuntament i s’haurien de pagar durant els propers 12 anys.

El cost de les noves escoles bressol, centres cívics, centres esportius, equipaments administratius,de la policia, nous carrers, ponts, passeres, parcs, etc que segons el POUM s’han de construir a Rubí abans del 2022, requereix un finançament de 160 milions d’euros.

Veure en format pdf POUM despesa econòmica (502 downloads)

FONTS DE FINANÇAMENT PER PAGAR AQUEST POUM:

Aquesta despesa de 160 milions es finança, en teoria, a través de 3 fonts diferents:
  • 94 milions es paguen a partir de les propietats i els diners de l’Ajuntament
  • 13 milions van a càrrec principalment de la Generalitat
  • 53 milions s’obtenen de contribucions especials que pagaran particulars i promotores que construeixin a Rubí.

D’on surten els 94 milions que ha de pagar l’Ajuntament?

Per poder pagar totes aquestes inversions el nostre Ajuntament, en teoria, compte en obtenir:

  • 52 milions a partir de la venda dels terrenys actuals disponibles de titularitat municipal
  • 27 milions de la cessió de terrenys que els constructors han de fer pel “10% d’aprofitament mig”
  • 14 milions de crèdit que l’Ajuntament haurà de demanar als bancs

Valoració d’ACR de l’economia d’aquest POUM: és ESPECULATIU, IRREALISTA i ens endeuta encara més

Tot i que ACR està d’acord amb la majoria d’equipaments educatius, cívics, culturals, esportius i sanitaris que el POUM planifica pels propers anys. No estem tant d’acord amb certes carreteres, vials i ponts, que suposen una despesa important que es podria reduir.

Ingressos sobrevalorats

Pel càlcul dels ingressos que tindria l’Ajuntament per pagar els 94 milions que costa aquest POUM s’utilitzen preus de referència desafavorits, ja que són d’anys passats i que ara degut a la crisi estan sobrevalorats, per tant els ingressos reals que s’obtindrien serien menors.

Operació poc realista

El càlcul utilitzat per quadrar les finances d’aquest POUM parteix del plantejament de que l’Ajuntament vendrà el 100% dels terrenys de propietat municipal i dels que obté per les cessions obligatòries dels constructors privats. Pensar en aquesta època de crisi que la totalitat d’aquests terrenys seran comprats per tercers en 12 anys, no és realista.

Ens venem el sòl municipal

Per cobrir la gran despesa d’aquest POUM s’ha previst que l’Ajuntament es vengui pràcticament tots els terrenys municipals que li queden, com són els dels àmbits de l’Avda. Olimpíades, l’Escardívol, C/Luxemburg, Can Mir, Can Vallhonrat, Rubí+D i Cova Solera. Això ens deixa sense marge de maniobra pel futur.

Contribucions Especials

L’Ajuntament preveu recaptar més d’11 milions en concepte de contribucions especials, principalment als veïns de l’Avda. Estatut per la transformació que es pensa fer en aquest vial per convertir-lo en una via urbana. Pensem que aquesta aplicació de contribucions especials no és adequada al fer-se en un carrer que seguirà essent tant principal.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari