Nota ACR sobre la reducció d’assignacions mensuals dels Grups Municipals

20 juliol 2010, Afegir comentaris
Categories: Notes de premsa
Etiquetes:

20 juliol 2010

ACR creu que una manera de reduir el dèficit públic a  l’Ajuntament que s’hauria d’haver aplicat molt abans de començar a reduir els salaris dels treballadors del consistori, és la de reduir les assignacions que reben mensualment els Grups Municipals.

Aquestes assignacions són unes retribucions que rebem els partits  amb representació al Ple i que són proporcionals al número de regidors que cada partit té. Aquests diners són a part dels salaris que reb cada regidor; i tenen com objectiu cobrir les diverses despeses que cada partit té pel seu funcionament , per portar a terme el treball polític i les activitats relacionades que fa, com per exemple la publicitat i la difusió d’informació.

assignacions que reben actualment els Grups Municipals de l’Ajuntament de Rubí

ACR considera que està fora de lloc que grups municipals com el del PSC de Rubí rebi mensualment de l’erari públic més de 7.800 € , o sigui 93.000 € a l’any,  i sobretot en aquesta cojuntura de crisi.

En el Ple d’aprovació dels pressupostos de l’any 2009, ACR ja va presentar una esmena, que va ser rebutjada, demanant una reducció dels diners que reben els partits de l’Ajuntament, ja que ens semblava desmesurat, incoherent i injust, sobretot quan es compara i es posa al costat de retallades que l’equip de  Govern PSC-ERC ha fet per exemple en partides en temes d’educació.

Per tot això ACR porta a aprovació del Ple una proposta de reduir el 25% les assignacions dels partits, tot i que ACR des del principi d’aquest mandat es ve reduint un 40% l’assignació que li pertoca per considerar-la massa alta i així ser coherents amb el seu Codi Ètic. Vam  decidir rebre 1.500 €/mes  enlloc dels 2.500 €/mes que “ens pertocarien”.

Aquesta reducció proposada del 25% permetrà estalviar a l’Ajuntament més de 63.000 € a l’any. Si s’hagués aplicat des del principi del mandat, hauria permés estalviar més d’un quart de milió d’euros.

Moció d’ACR : sobre la reducció de les assignacions als Grups Municipals per reduir el dèficit públic

Atès que el ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de juny de 2007 va aprovar determinar les assignacions mensuals als Grups Municipals en funció d’una part fixa per Grup de 1.500 € i una part variable per cada Regidor de 500 €. I que posteriorment aquestes assignacions es van incrementar un 4,2% l’any 2008.

Atès que aquestes assignacions als Grups Municipals suposen actualment una despesa anual per a l’Ajuntament de 255.576 €.

Atès que l’Ajuntament per  contribuir a la necessària reducció del dèficit públic de l’Estat, va aprovar en el Ple del passat 1 de juliol l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 que rebaixa els salaris de les persones empleades en les adminsitracions públiques. Mesura extramadament important i sense precedents que impacta les economies familiars i personals d’aquest col.lectiu de treballadores i treballadors.

Per tant es veu de justícia i de coherència demanar als Grups Municipals de l’Ajuntament que facin també un esforç econòmic per tal de col.laborar en la necessària i imprescindible reducció del dèficit públic de l’Estat, aplicant una reducció del 25% a l’assignació fixa i a la variabla que reben a partir de l’1 d’agost d’enguany.

Aquesta reducció del 25% suposarà un estalvi anual superior als 63.000 €.

Atès que de conformitat amb la Llei 7/1985,Reguladora de les bases del règim local i els articles 304 a 306 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d’altre normativa concordant, les determinacions referents a les assignacions als Grups Municipals seran determinades pel Ple de la Corporació.

S’acorda:

Primer: Determinar que les assignacions mensuals, fixes i variables als Grups Municipals seran les següents a partir de l’1 d’agost del 2010:

Per cada Grup Municipal:    1.172 €

Per cada Regidor:                    391 €

Segon: Notificar aquest acord a la Intervenció General de l’Ajuntament.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari