Mocions al Ple d’Octubre 2010 (1): Subvencions a les entitats

MOCIÓ d’ACR sobre el SUPORT i les SUBVENCIONS a les ENTITATS i ASSOCIACIONS

S’acorda:

Crear una comissió de treball, el més aviat possible, formada per representats de l’equip de Govern i de tots els Grups Municipals i tècnics de l’Ajuntament amb l’objectiu de revisar i redefinir, quan s’escaigui, els procediments, els criteris, les bases i les pautes per donar suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí.

————————————————————-

Moció completa:

Atès que el moviment associatiu de Rubí, constituit per desenes d’entitats i associacions, és molt important per a la cohesió social, la promoció de la cultura i els valors democràtics, i que per tant és un valuós actiu del qual en cal tenir molta cura.

Atès que el sistema actual de suport i de subvencions a les entitats, tot i haver millorat respecte el que hi havia en el passat, es pot optimitzar i ha de ser el més objectiu, just, equitatiu i transparent possible.

Atès que és convenient repensar de forma adequada un conveni marc unificat per establir amb les entitats  i associacions el suport i les subvencions que reben de l’Ajuntament (aquest conveni marc hauria de permetre, per exemple, la reducció de l’import subvencionat en èpoques de crisi, o recuperar els locals municipals cedits en cas de que no es faci ús continuat o correcte d’ells).

Atès que també és convenient revisar i valorar els criteris fixats en les Bases d’Atorgament de Subvencions a les Entitats de l’Ajuntament de Rubí per tal de fer-los més concrets i objectius a l’hora de repartir els imports subvencionats (per exemple establint una puntuació per a cada item que es consideri).

Atès que també és convenient revisar i valorar per cada tipus d’activitat quin ha de ser el percentatge que ha de cobrir la subvenció municipal i quina part ha de cobrir l’entitat amb els seus recursos propis.

Atès que també és convenient revisar i valorar si la distribució actual de les subvencions que es donen per als diferents apartats són prou adequades per a les prioritats socials i les necessitats reals de la població. Com per exemple, si és adequat que el pressupost de l’apartat  d’esports ha de ser, ell sol, superior a la suma del pressupost de cultura, educació, joventut, civisme i protecció de la dona. O si cal afegir o eliminar apartats o temàtiques.

Atès que també és convenient revisar i valorar els criteris de si s’han de subvencionar activitats d’entitats que es fan fora del municipi de Rubí i que no són de solidaritat ni esportives.

Atès que també és convenient revisar i valorar els criteris de subvenció i suport logísitic a les Festes de Barri que es fan a més de 20 barris de Rubí, tenint en compte que a més es fan dues Festes Majors.

Atès que també és convenient revisar i valorar si els diners amb que es subvencionen les entitats han de poder ser utilitzats per pagar menjars i begudes.

Atès que també és convenient revisar i valorar si les subvencions de l’Ajuntament han de servir per pagar sous a esportistes o persones amb altres tipus de càrrecs.

Atès que també és convenient revisar i valorar si cadascuna de les entitats inscrites en el REC (Registre d’Entitats) està ben classificada pel tipus d’activitat que fa dins les actuals sis temàtiques que té establertes l’Ajuntament.

Atès que també és convenient revisar i valorar quina transparència ha d’haver-hi en l’autorització i la gestió de les diverses activitats subvencionades, i les no subvencionades, de cada entitat. I quin ha de ser el seguiment i justificació que s’ha d’exigir a les entitats sobre cadascuna de les activitats seleccionades.

Atès que també és convenient revisar i valorar els criteris, arguments i els procediments per atorgar subvencions extraordinaries i puntuals fora dels terminis establerts i com s’han de justificar.

Atès que també és convenient revisar i valorar els criteris pels quals estan assignats els diversos locals municipals a les diverses entitats, en quins casos s’ha de subvencionar el lloguer d’altres locals i en quins casos s’ha de subvencionar la neteja i el manteniment d’aquests locals, els subministraments i els consums de telèfon, per exemple.

Atès que, per tal d’assegurar la correcta transparència democràtica de la despesa pública, és convenient que tots els convenis establerts amb entitats, en els quals hauria de figurar el llistat de tots els recursos com són locals, subvencions, etc. que reben de l’Ajuntament,  han d’estar consolidats en un sol document i que aquest sigui accesible per la ciutadania. Així com el programa d’activitats concret que s’ha aprovat subvencionar cada any de cada una de les entitats.

S’acorda:

Crear una comissió de treball, el més aviat possible, formada per representats de l’equip de Govern i de tots els Grups Municipals i tècnics de l’Ajuntament amb l’objectiu de revisar i redefinir, quan s’escaigui, els procediments, els criteris, les bases i les pautes per donar suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí.

ACR, octubre 2010

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. […] suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí.”, que és el que acorda la moció. I insistirem per veure si es pot fer la feina abans del final d’aquest […]

Nom

Comentari