Nota ACR: Un Pla de Salut Municipal poc valent i poc treballat

09 novembre 2010, 1 comentari
Categories: Destacat, Educació, Medi ambient, Notes de premsa, Salut
Etiquetes:

8 de novembre de 2010

Per veure la crítica sencera del document i punt per punt cliqueu aquí: Revisió_ACR_Pla_de_Salut (946 downloads)

Alternativa Ciutadana de Rubí va rebre el passat 21 d’octubre l’esborrany del  document  del Pla de Salut Municipal redactat pel Govern i que es vol portar a aprovació del Ple de desembre per aplicar durant els pròxims anys.

Tot i que ACR valora positivament que s’hagi afrontat el tema i que s’hagi demanat la participació de la població (recordem que es van fer uns tallers participatius), considerem que aquest Pla de Salut Municipal és un pla poc valent i sobretot poc treballat.

Volem recordar que la salut i qualitat de vida no són temes exclusius del sector sanitari, sinó que depenen també de molts altres àmbits, com el mediambiental, el social o l’econòmic, i que un Pla de Salut ho ha de tenir en compte.

En l’actual redacció del Pla de Salut Municipal s’ha deixat un tema cabdal com són els factors mediambientals. Tot i que s’esmenten en el títol d’una de les línies estratègiques, després no es tenen en compte dins de les propostes d’acció, cosa que trobem inversemblant. Segons aquest Pla, sembla que els problemes mediambientals no existeixin, a Rubí. No contempla ni el tema abocadors, ni les línies d’alta tensió, ni antenes de telefonia mòbil, ni el trànsit, ni el soroll, ni les fàbriques, ni les emissions químiques, etc. Està més que demostrat que la salut depèn en gran mesura, a banda d’altres aspectes, de la qualitat ambiental del medi en el que vivim, treballem, estudiem, etc. Quan millor és la qualitat del medi que ens envolta, menor és el risc d’afectació de la nostra salut.

Per tant, els aspectes ambientals haurien d’estar molt i molt treballats i amb dades actualitzades (es donen dades del 2003, quan sabem que n’hi ha de més actuals), i més en una ciutat com Rubí en la que tenim una situació ambiental si més no complicada: torrents que són clavegueres a cel obert (torrent Fondo, torrent de Tallafigueras, torrent de Mas Jornet, part del torrent dels Alous, part del torrent de Xercavins, torrent de Can Ferran, ….); més de 30 grans línies elèctriques de molt alta, alta i mitja tensió, algunes de les quals passen per zones habitades (Can Vallhonrat, Can Fatjó, Ca n’Oriol, 25 de Setembre) i per zones industrials (Can Jardí, Rubí Sud, etc.); 2 subcentrals elèctriques (Can Jardí i Can Pi de Vilaroc); abocadors de gestió nefasta i fraudulenta (Can Carreras); risc de nous abocadors a prop de zones habitades (Can Balasc); barris envoltats per focus de contaminació ambiental permanent (Can Vallhonrat); eixos viaris habitats amb nivells sonors superiors als 70 dB (Avinguda de l’Estatut, Can Vallhonrat); zones habitades coexistint amb zones industrials (Can Rosés, Sant Jordi Park),etc. Tampoc s’esmenta un tema molt actual i polèmic com el de les antenes de telefonia mòbil, tema pel qual l’Ajuntament va fer un pla fa uns mesos i amb el qual ACR estava en desacord.

ACR també ha trobat a faltar una línia estratègica en educació que permeti i visualitzi els vincles entre hàbits, cura del mediambient, factors socioeconòmics, etc i la salut. Com ja se sap, l’educació és una eina molt potent i multifuncional que permet abordar diversos àmbits simultàniament, molts dels quals, es tradueixen en una millor salut i qualitat de vida. L’ educació pot ser directament sobre salut (sexualitat, higiene bucal, drogodependència, etc) o bé menys directament com per exemple educant en temes com el mediambient. A més, gent amb més nivell educatiu sol tenir més oportunitats de feina, de tenir millors relacions socials i qualitat de vida.

D’altra banda l’Ajuntament de Rubí té molts reptes en el camp de la salut, alguns d’ells de la seva competència i d’altres que són competència d’altres administracions. En un Pla de Salut s’haurien de contemplar tots els reptes, però també s’hauria d’especificar clarament quines competències són responsabilitat directa de l’Ajuntamentper tal d’establir, en cada cas, els mitjans i l’estratègia adient per fer-hi front.

També pensem que la forma  d’avaluar  els resultats del Pla de Salut no es creïble, ja que es confon el que és una avaluació amb un llistat d’activitats. L’actual esborrany del Pla, tot i que esmenta el pressupost segons línies d’actuació, no explica en quins conceptes es pensen destinar els diners (un total de 68.400 €), ni tampoc determina en quin termini es pensen dur a terme les accions proposades, ni com pensen centralitzar tots els serveis proposats de cara al ciutadà.

Creiem que a aquest Pla de Salut Municipal li cal una millora abans de ser aprovat i que s’hauria de debatre entre tots els grups polítics més extensament. Així tindria  més força i consistència per complir el seu objectiu principal: millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Alternativa Ciutadana de Rubí

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. Agustí
    02 desembre 2010, 13:28

    Indignat per la lectura del bloc de l’Alcaldessa en referencia al Pla de Salut.

Nom

Comentari