Moció d’ACR per intentar reduir les taxes dels doctorands

30 Novembre 2010, 2 comentaris
Categories: Destacat, Mocions i precs al Ple, Notes de premsa
Etiquetes: ,

ACR considera inadequat que les taxes que els universitaris paguen per fer els seus doctorats s’hagin apujat aquest últim any, en alguns casos el triple, i a més que això només passi a Catalunya i no a la resta de l’Estat, i a més això succeeixi en una any en que s’ha decidit aprovar un programa de subvencions important per a joves que ni treballen, ni estudien. Ja que creiem que convé molt al nostre pais facilitar que hi hagi doctors en les diverses disciplines del coneixement per tal de incrementar la innovació i la investigació. _________________________________________________________________________________________________________

MOCIÓ d’ACR per donar suport a la promoció de la recerca i als estudiants de doctorat de Catalunya davant l’increment de taxes per realitzar la seva tesis doctoral.

Atès que els preus de la matrícula del doctorat a les universitats catalanes han pujat significativament, en alguns casos un 280% respecte l’any passat.

Vist que aquesta important pujada ha generat nombroses queixes del col·lectiu de doctorands de Catalunya, els quals han elaborat un manifest (veure http://d-recerca.org/manifest400) amb unes 5.000 persones adherides, entre elles directors de centres de recerca, investigadors principals , tècnics de laboratori, investigadors pre-doctorals i post-doctorals ….

Vist que la Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i dels vicerectorats de les diferents universitats catalanes van dur a terme dues reunions amb el col·lectiu de doctorands, en les quals es van arribar a alguns acords: no aplicar el nou règim de taxes als doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic, ampliar els terminis de matrícula i facilitar el seu fraccionament, i col.laborar per a la redacció del decret de preus de l’any que ve, però tot i així això no satsifà la principal demanda dels doctorands: modificar el decret en curs (DOGC 98/2010) perquè es pagui un import de matrícula de doctorat corresponent a l’any passat més la corresponent variació interanual de l’IPC.

Vist que a més a més aquest augment de les taxes a Catalunya no respecta els límits establerts per la Conferència General de Política Universitària (Resolució del 25 de maig de 2010: http://www.boe.es/boe/dias / 2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), tot i ser d’obligat compliment (apartat b de l’article 81 de la Llei Orgànica 6 / 2001 d’universitats, en la nova redacció donada per la Llei Orgànica 4 / 2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html # A81).

Vist que Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’estat que no respecta els límits establerts per la Conferència General de Política Universitària i que té un preu del doctorat de més del doble respecte de les altres comunitats autònomes.

Atès que cal facilitar i donar molt de suporta les activitats de recerca i per tant als doctorands per ser un dels pilars d’un país que vol tenir un bon futur.

S’acorda:

 1. Instar  a la Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya a revisar l’important increment de l’import de les matrícules de  doctorat fruit del decret en curs (DOGC 98/2010) per tal de no dificultar  els procesos de doctorat, tenint en compte que els doctorands demanen que l’import sigui el de l’any passat més la corresponent variació interanual de l’IPC.
 2. Instar  a la Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat a que doni més suport a la recerca dins de Catalunya i que estudiï valorar la investigació predoctoral com a una activitat professional més, equiparable a la que realitza qualsevol altre investigador que treballi en la recerca tal i com ho reconeix la carta de Europea per a investigadors.
 3. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i als rectors de totes les universitats catalanes.

_________________________________________________________________________________________________________

ANNEX:

En el gràfic de sota es pot apreciar la situació de greuge comparatiu que pateixen els doctorands de Catalunya respecte al de les altres comunitats autònomes espanyoles. 

El Manifest dels doctorands (resumit, l’extens es pot trobar a: http://tutela400euros.blogspot.com/2010/10/manifiesto-y-campana.html).

MANIFESTEM:

1- Que el govern de la Generalitat ha incrementat la taxa de tutoria de tesi fins a 400€ (un 280%), que els joves doctorands de Catalunya han de pagar anualment per poder tenir dret a dur a terme un doctorat en el sistema de recerca català.

2- Que entenem que la investigació predoctoral és una activitat professional, equiparable a la que realitza qualsevol altre investigador que treballi en la recerca i que així ho reconeix la carta de Europea per a investigadors [1].

3- Que els 400€ sols fan que agreujar la precària situació del joves investigadors, essent una barrera econòmica que desincentiva i dificulta l’accés a la professió d’investigador.

4- Que reconeixem que la Generalitat té el dret a fixar els preus de les universitats públiques segons el Real Decret 1393/2007, sempre que estiguin relacionats amb el cost d’un servei, no havent-hi límit superior i deixant a la voluntat del les autonomies la fixació d’aquests.

5- Que les explicacions rebudes per part dels organismes pertinents (govern i universitats) atribuint la pujada fixada pel Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, a un augment del serveis, no satisfà als firmants d’aquest manifest, doncs els investigadors en formació, com qualsevol altre investigador, tenen el dret a accedir a tots el serveis necessaris per dur a terme la seva tasca, i això no ha de suposar en cap cas un pagament per aquests serveis.

5- Que aquests 400€, suposen un greuge encara major si tenim en compte la reducció del 5% del sou que han sofert els doctorands de les universitats públiques catalanes i que entenem que els doctorands de Catalunya pateixen un agravi comparatiu en relació amb d’altres comunitats autònomes on cap d’aquestes mesures s’ha aplicat.

6- Que la taxa de 400€ suposa una contradicció amb el Pla nacional de recerca (PNRI), firmat per tots el grups parlamentaris, i que van en contra el foment de la recerca entre els joves i la captació de talent.

Exigim,

1. Que es doni una resposta ràpida i oportuna per escrit per les autoritats universitàries i del govern.

2. Que s’elimini el punt 4.6 de l’Annex 1 del Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya que estableix un preu de 400€ per a les taxes de tutoria de tesi pels admesos en un programa de doctorat adaptat al Espai Europeu d’Educació Superior.

3. Que es decreti per aquesta situació excepcional una suspensió del terminis de matriculació del doctorat de les universitats catalanes fins que s’obtingui un acord entre els agent implicats.

4. Que es reintegri immediatament als afectats l’import complert de la matrícula efectuada en un programa de doctorat de les universitats catalanes.

[1] The European charter for Researcher and the code of conduct for recuitment of researchers. European Comission, 2000.

Share

    Comentaris

2 comentaris, Afegir comentari
 1. comunicacio
  04 Desembre 2010, 10:59

  El Ple l’ha aprovat!

 2. Jordi
  01 Desembre 2010, 9:47

  A més subvencionar els doctorands és una forma indirecta d’ajudar als odiosament anomenats NiNis… +doctorands = +innovació = +noves empreses = -atur = -NiNis

Nom

Comentari