Pàgina al diari: Un Pla de Salut Municipal pobre i poc professional

01 desembre 2010, 1 comentari
Categories: Destacat, Notes de premsa, Salut
Etiquetes:

El Govern Municipal del PSC+ERC ha portat a aprovació del Ple el primer Plade Salut Municipal de Rubí. Tot i estar d’acord en aquests tipus de plans, ACRlamenta que sigui tant fluix i no ataqui els problemes principals de salubritatque té el nostre municipi.

Aquest Pla de Salut no contempla ni la contaminació atmosfèrica, ni la de les activitats industrials, ni la dels abocadors, etc.

Està molt demostrat que la salut depèn en gran mesura de la qualitat ambiental del medi en el que vivim, treballem, estudiem, etc. Quan millor és la qualitat del medi que ens envolta, menor és el risc d’afectació de la nostra salut. Trobem erroni i poc professional que en la línia estratègica sobre: “Prevenir problemes de salut relacionats amb les condicions mediambientals” només apareguin objectius i accions bàsicament de cara a la seguretat alimentària i als tatuatges !…i no s’abordin els problemes reals que té el nostre municipi industrial, que són els següents:

Contaminació atmosfèrica: (no contemplada en el Pla)

– A l’aire de Rubí hi tenim alts nivells de NO2 i de partícules perjudicials per a la salut (malalties cardiorespiratòries, efectes en el desenvolupament dels nounats i infants, etc).

– Tenim barris envoltats per focus de contaminació ambiental permanent com Can Vallhonrat.

– Tenim zones habitades coexistint amb zones industrials (Can Rosés, Sant Jordi Park).

Contaminació dels espais naturals: (no contemplada en el Pla)

– A Rubí tenim torrents i rierols que són clavegueres a cel obert (torrent Fondo, torrent de Tallafigueras, torrent de Mas Jornet, part del torrent dels Alous, part del torrent de Xercavins, torrent de Can Ferran,….) i que per tant contenen aigües fecals.

– Abocadors de residus de gestió nefasta, fraudulenta i clandestina (Can Carreras) i risc de nous abocadors a prop de zones habitades (Can Balasc). Això suposa plagues (rates i gavians), males olors, contaminació de les aigües subterrànies, etc.

Contaminació Electromagnètica: (no contemplada en el Pla)

– A Rubí tenim més de 30 grans línies elèctriques de molt alta, alta i mitja tensió, algunes de les quals passen per zones habitades (Can Vallhonrat,

Can Fatjó, Ca n’Oriol, 25 de Setembre) i per zones industrials (Can Jardí, Rubí Sud…).

– Tenim 2 subcentrals elèctriques.

– L’efecte de les antenes de telefonia mòbil, s’està estudiant perquè hi han indicis de que podria afectar la salut i podria provocar leucèmia infantil.

Contaminació Acústica: (no contemplada en el Pla)

– A Rubí tenim eixos viaris habitats amb nivells sonors superiors als 70 dB (Avda de l’Estatut, Can Vallhonrat). Hi ha hagut queixes veïnals per manca de pantalles acústiques.

– L’efecte del soroll en les persones és el d’estrès, mal descansar, problemes cardiovascular i per tant mala qualitat de vida.

Altres aspectes a millorar:

Trobem a faltar una línia estratègica en educació en la salut i medi

ambient: q
ue permeti i visualitzi els vincles entre hàbits, cura del medi ambient,
factors socioeconòmics i salut.

El pressupost del Pla de Salut pel 2011 serà de 68.400€: ACR demana que s’especifiqui, dins de cada línia estratègica, en quins conceptes es pensen gastar aquests diners, per tal de poder valorar si aquesta quantitat és adequada.

El Pla utilitza dades caducades: per exemple en l’exposició a contaminants, el pla fa una avaluació de la situació ambiental a Rubí amb dades obsoletes (algunes de l’any 2003), incomplertes i mal especificades.

La participació ciutadana i l’opinió dels experts: valorem positivament la participació ciutadana però pensem que és un error que un Pla d’aquest tipus tingui més en compte la percepió ciutadana que l’opinio d’experts en salut pubilca i ambiental.

EN CONCLUSIÓ: Ens sembla positiu que el Govern hagi posat en marxa un Pla de Salut però li cal una millora molt important, pensem que s’hauria d’haver treballat i debatut molt més entre tots els grups polítics per tal que el Pla fos molt més útil i potent. Des d’ACR participarem per aconseguir-ho. (nota: trobareu més informació detallada del nostre document sobre aquest Pla aquí).

ACR


Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. […] This post was mentioned on Twitter by Agustí Mart. Botija, Alternativa Rubí. Alternativa Rubí said: Pàgina al diari: Un Pla de Salut Municipal pobre i poc professional http://bit.ly/fGjZp6 […]

Nom

Comentari