Moció d’ACR sobre incrementar els cursos per a joves del Pla de Transició al Treball (PTT)

La crisi econòmica actual fa que els joves que no han obtingut el Graduat en ESO els costi molt més trobar feina que en anys anteriors, i per tant  podrien quedar-se totalment estancats sense treballar ni poder-se formar, ja que tampoc poden cursar els cursos dels Cicles Formatius.

El PTT o Pla de Transició al Treball, organitzat en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, és una modalitat del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçat a nois i noies que han deixat l’ESO sense obtenir la titulació amb edats compreses entre els 16 i 21 anys. Aquest programa està dissenyat per proporcionar als nois i les noies recursos personals i professionals perquè puguin retornar al sistema educatiu i/o trobar feina.

Els joves que superin els mòduls professionals i de formació bàsica d’aquests Programes de Qualificació Professional Inicial poden sol·licitar un certificat de professionalitat que acrediti les competències assolides en el programa cursat i per tant trobar una sortida laboral amb més facilitat que si no disposen de cap formació acreditada. 

A Rubí en aquest curs 2010-2011 hi ha hagut un 59% de joves que s’han quedat en llista d’espera, del total de preinscrits als cursos de PTT.

En concret per a les 15 places d’ “auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica”  s’han quedat en llista d’espera 15 joves, i  per a les 15 altres places del curs en  “auxiliar de vendes : oficina i atenció al públic” s’han quedat en llista d’espera 28 joves, per tant d’un total de 73 nois i noies preinscrits, 43 s’han quedat sense poder fer aquesta formació. És també molt possible que si s’haguessin programat cursos d’altres especialitats, la demanda hagués estat superior.

L’Equip de Govern Municipal ha solicitat recentment a la Generalitat dos cursos més d’aquest programa de les especialitats “fabricació mecànica” i “instalació i manteniment en fontaneria, calefacció i climatització”, i això suposarà 30 places més, en cas de que es concedeixin. Però seguirien no havent-hi suficients places, ni per a la demanda que hi ha hagut en el present curs.

Atès que l’educació i la formació professional de la nostra ciutadania juvenil és clau per tenir una societat amb avenir, qualitat de vida i bona cohesió social, el Ple de l’Ajuntament de Rubí acorda:

Primer.- Iniciar el més ràpid possible un estudi des de l’Ajuntament per determinar:

– el nombre anual de joves de Rubí que tenen entre 16 i 21 anys i no tenen el Graduat en l’ESO

– les especialitats professionals que més agradaria fer a aquest col.lectiu de joves, així com les especialitats que més bona sortida laboral s’estima que hi pugui haver per aquests joves a Rubí i a la comarca d’entre les 16 que té planificades la Generalitat actualment.

Segon.- En base als resultats d’aquest estudi, instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat a que prengui les mesures necessàries per tal que  a Rubí hi tinguem una oferta més gran i variada de cursos del Pla de Transició al Treball, que s’ajusti més a la demanda real i així més joves tinguin aquesta possibilitat de seguir formant-se i trobar feina.

ACR, 23 de gener 2011

Share

    Comentaris

Nom

Comentari