Nota d’ACR: EL nyap de conveni entre FICOSA i Ajuntament

Fa 30 anys que a Rubí tenim un Pla General que va servir per ordenar el caos urbanístic franquista, però ja fa temps que ha quedat obsolet; des del 1997 s’ha intentat renovar el planejament amb un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) que encara no ha estat aprovat definitivament. En el mes de novembre la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat (DGU) va fer arribar un informe al Govern PSC+ERC on es plantejaven importants millores o aspectes a tenir en compte dins del pla urbanístic que pretenien tirar endavant. Una part important d’aquest POUM és el pla parcial que afecta a la zona de Can Pujol (cas FICOSA). De fet, moltes de les observacions fetes per la DGU en relació a aquest pla parcial són les que ja va criticar i plantejar ACR durant el procés de negociació i aprovació del POUM. Exemples en són:

1) la necessitat de reservar una zona destinada a possibles equipaments educatius (10.000m2).

2) davant la intenció de construir 1378 habitatges (nosaltres opinem que no hauria d’arribar a 850), cal preveure una reserva mínima de sostre comercial que permeti la creació d’un petit comerç urbà o bé de superfícies comercials de tipus mitjà. 3) caldria incloure la parcel·la industrial de Siemens al pla per mantenir l’homogeneïtzació del mateix com a terrenys residencials. D’aquesta manera la família Pujol i Artigues perdria el 70% de la superfície que es necessita per prendre les decisions d’una forma unilateral.

4) pel què fa al conveni urbanístic firmat entre l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí i la família Pujol i Artigues, cal fer esmena a varis incompliments que relacionem a continuació:

4.1. L’obligació per part de FICOSA d’acceptar una de les ofertes de compra d’una finca dins del municipi de Rubí (pàgina 10 del conveni). Tot i així, segons les últimes notícies, FICOSA ha adquirit recentment la fàbrica de SONY a Viladecavalls, on hi vol traslladar la fabricació i els treballadors.

4.2. El conveni firmat a data 22/06/2009 entre FICOSA i representants sindicals dels treballadors és un bon blindatge per als treballadors pel què fa a les indemnitzacions a percebre si es tanquen o deslocalitzen les empreses de FICOSA abans de deu anys. Al marxar FICOSA a Viladecavalls s’està incomplint tant aquest conveni amb els treballadors com el conveni urbanístic amb l’Ajuntament.

5) formalització a favor de L’Ajuntament de Rubí d’una garantia Hipotecària sobre la totalitat de la finca propietat dels Germans Pujol i Artigues per un import de 4.778.312 € ( IVA no inclòs ) (pàgina 9 del conveni). Des d’ACR trobem curta aquesta xifra i considerem que la Plus-Vàlua que s’hauria d’haver generat per aquesta requalificació hauria d’haver comportat una contraprestació no inferior a 15 milions d’euros al municipi en el moment de signar el conveni.

6) vist els previs incompliments, dubtem que finalment, o com a mínim a curt termini, FICOSA respecti el conveni (pàgina 3) i acabi instal·lant a Rubí el centre d’excel·lència I­+D de processos i desenvolupament.

Des d’ACR acceptem que l’expansió natural de Rubí es produeixi a la zona denominada com a Can Pujol que, alhora, podria rebaixar les previsions d’augment residencial a d’altres zones de Rubí, però cal evitar l’edificació massiva i cal fer bé les coses. Tal i com queda establert en el informe de la DGU i per tot el que hem exposat anteriorment, considerem que aquest pla parcial té moltes mancances; cal refer i tornar a presentar a aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament aquest pla parcial i TOT EL POUM!

Share

    Comentaris

Nom

Comentari