Ateneu… municipal?

11 octubre 2011, Afegir comentaris
Categories: Cultura, esports i oci, Destacat

Fa un any, l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí va decidir deixar en mans d’una empresa privada la gestió i la dinamització de l’Ateneu municipal. Després de les obres de millora que s’hi van fer, es va optar per externalitzar aquest servei amb un cost de 90 mil euros (IVA inclòs), el doble del que s’havia destinat a la seva gestió quan n’era responsable la Coordinadora d’Entitats. La modalitat d’oferir serveis municipals mitjançant la concessió a empreses privades és molt habitual, i força lògica, en serveis obligatoris de les administracions locals com el transport públic o la recollida i gestió de residus, entre d’altres, que requereixen d’uns recursos i unes estructures empresarials fora de l’abast dels ajuntaments.

Però ja fa anys que molts consistoris també prefereixen que alguns serveis i equipaments culturals i esportius els gestionin entitats o empreses privades. En principi, cap model teòric de gestió no és pas ni millor ni pitjor, i en tot cas cal valorar la gestió concreta de cada servei, la relació preu/qualitat; és a dir, si la inversió té un reflex en els objectius socials, culturals o esportius. En el cas concret de l’Ateneu municipal… ¿aquest últim any ha estat realment de dinamització cultural d’un equipament s’hagi convertit en punt de trobada de moltes entitats i col·lectius?

Molta gent, i ACR s’hi compta, creu que els 90 mil euros cobrats per l’empresa Iniciatives i Programes SL no han tingut un reflex en la dinamització de l’Ateneu. En tot cas, com això pot ser massa subjectiu, en l’últim Ple Alternativa va demanar que s’informi ja del balanç d’activitats que s’han fet a l’Ateneu des de l’octubre de 2010 per poder valorar aquesta externalització d’un dels equipaments públics més emblemàtics i coneguts de la nostra ciutat.

Però l’equip de govern no va respondre res, el que resulta si més no estrany perquè havia aprovat el dia 20 del passat setembre, en sessió de la Junta de Govern Local, “considerar iniciat l’expedient, aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, elaborats per a la contractació del Servei de “Dinamització de l’Ateneu Municipal de Rubí” amb una despesa màxima de 76.271,19 €, als que s’afegirà l’IVA, al tipus del 18%, per un muntant de 13.728,81 €, donant un total de 90.000,00 € per anualitat amb una durada del 2 anys prorrogables per dues anualitats més”.

Aquestes últimes setmanes, en el context de l’elaboració de la proposta de les Ordenances Fiscals i, sobretot, dels Pressupostos municipals per al 2012, els grups polítics i la ciutadania en general hem estat informats que els recursos econòmics amb que comptarà l’Ajuntament durant els pròxims exercicis es reduiran notablement, i que no serà suficient reduir despeses, sinó fins i tot pujar allò que eufemísticament s’anomena pressió fiscal (impostos com l’IBI, algunes taxes i alguns preus públics).

ACR està d’acord a intentar reduir al màxim les despeses, sobretot algunes que ens semblen qüestionables socialment, i més en temps de crisi. Potser caldrà també revisar alguns preus públics que comporten que certs serveis siguin assumits gairebé en la seva totalitat amb els recursos municipals, i més després de les retallades de les subvencions i les aportacions de la Generalitat, o dels diners que l’Estat transfereix als municipis.

Entre la reducció de despeses, les subvencions i els ajuts al teixit d’entitats i associacions semblen que aniran a la baixa, i justament per això ara és més necessari que mai tenir uns criteris transparents i el més justos possibles per decidir com es distribueixen els diners disponibles. I és justament aquesta situació la que ens ha fet considerar que la gestió de l’Ateneu s’ha de valorar per intentar optimitzar-la. Potser 90 mil euros l’any no és una quantitat exagerada, però sí ho seria si la dinamització ha esdevingut infrautilització.

ACR proposa aturar aquesta contractació fins que es puguin contrastar les dades i considerar, fins i tot, si cal deixar en mans d’una empresa privada externa a Rubí la gestió d’un Ateneu que, sincerament, ens sembla cada vegada menys municipal.

Alternativa Ciutadana de Rubí

Share

    Comentaris

Nom

Comentari