El problema dels abocadors arriba al Parlament de Catalunya

08 juliol 2013, Afegir comentaris
Categories: Medi ambient
Etiquetes: ,

Després d’uns quants mesos d’espera, finalment aquest dimecres es debatrà a la Comissió de Territori del Parlament la proposta de resolució sobre la suspensió del Pla especial urbanístic de Can Carreras i Can Balasch a Rubí.

Per tal de donar suport des de Rubí, us convidem a anar davant del Parlament aquells que pogueu i sinó a que seguiu el debat a través del Canal Parlament (haureu de clicar sobre un dels 3 canals disponibles per seguir el debat).

Des d’ACR esperem que tots els grups parlamentaris votin a favor d’aquesta resolució. Us la copiem a continuació:

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla especial urbanístic de Can Carreras i Can Balasch, de Rubí.

Tram. 250-00370/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà i Solsona, juntament amb una altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.

Reg. 10940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 15 de gener es va dictar l’edicte d’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a crear un sistema destinat a infraestructura de gestió de residus de Can Carreras i Can Balasch tots dos al terme municipal de Rubí (Vallès Occidental), que bàsicament permet un nou abocador de residus no especials a Can Balasch i allarga la vida de l’abocador de Can Carreras.

Aquesta aprovació inicial es produeix amb posterioritat a la moratòria en l’admissió a tràmit de sol·licituds corresponents a infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II acordada pel govern de la Generalitat, a proposta de l’Agència de Residus de Catalunya, (Acord GOV/105/2012 de 23 d’octubre). Aquesta moratòria, dictada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que «fins a l’aprovació de la modificació del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, l’Agència de Residus de Catalunya no admetrà a tràmit les sol·licituds que tinguin per objecte la nova construcció o l’ampliació d’infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II». I la justificació d’aquesta moratòria és que cal prioritzar les actuacions previstes quant a abocadors «amb l’objectiu últim d’assolir un alt nivell de protecció del medi ambient i la salut de les persones i d’assegurar una òptima racionalització dels recursos»

Però a més, consta que –de forma simultània– s’està tramitant una sol·licitud d’autorització ambiental per un abocador de Classe II a l’àmbit de Can Balasch que es va presentar entre la data d’aprovació de la moratòria d’aquest tipus d’abocadors i el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

El Pla Especial Urbanístic objecte d’aquesta Proposta de Resolució aprova crear un nou abocador de tipus II –Can Balasch– i ampliar la vida útil d’un altre abocador de tipus II –Can Carreres– i ambdós són dipòsits posats en qüestió per raó de la seva afectació, present o futura, en el medi ambient i la salut de les persones de l’àmbit al qual afecten. És per això que aquest Pla Especial Urbanístic compta amb el rebuig de l’ajuntament de Rubí i bona part de la seva societat civil, atès que Rubí pateix i ha patit durant molts anys l’existència d’extractives i de posteriors abocadors que han tingut conseqüències negatives pel medi ambient i per la ciutadania.

A més cal tenir en compte que aquests dos abocadors tenen afectacions directes a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. L’activitat que actualment s’està duent a terme a Can Carreras afecta directament a més de 4.000 veïns i veïnes, i a més de 1.000 alumnes de 2 centres educatius, a més d’una residència de gent gran. Can Balach té a menys de 600 metres una escola i un nucli habitat de milers de persones.

També s’ha mostrat contrari a aquest PEU l’ajuntament de Castellbisbal, donat que la urbanització de Can Campanyà d’aquest municipi es troba a només 900 metres del que seria el futur abocador de Can Balasch.

D’altra banda, alguns aspectes que afecten l’àmbit d’aquest PEU estan pendents encara de resolució de recursos, com ara el recurs ordinari presentat per l’Ajuntament de Rubí contra la resolució del Conseller de 09.01.12 en relació a l’autorització ambiental per un abocador de residus no especials donada per la Generalitat a l’abocador de Can Carreras.

També hi ha dubtes raonables respecte la interpretació feta del tipus de residus que podrien ser admesos al nou abocador de Can Balasch, donat que hi ha una sentència (STSJ de Catalunya nº 35/2012) que permet que Can Balasch sigui un abocador de residus inerts industrials, prèvia adaptació de la instal·lació a la normativa urbanística i a l’activitat sectorial, on els residus admissibles són els inerts de l’annex I de l’Ordre de 17 d’octubre de 1984, referits en l’informe que acompanya la sol·licitud del projecte inicial, i no als actualment anomenats «no especials» com s’inclou a l’aprovació especial del Pla Especial Urbanístic.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Suspendre l’aprovació del Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasch i les autoritzacions ambientals que hi estiguin relacionades, tant per aplicació dels mateixos criteris que ha portat a la suspensió de la tramitació d’autoritzacions per abocadors de classe II acordada pel govern de la Generalitat, a proposta de l’Agència de Residus de Catalunya, (Acord GOV/105/2012 de 23 d’octubre) i fins la resolució del contenciós interposat per l’Ajuntament de Rubí en contra de l’autorització ambiental de l’abocador de classe II de Can Carreras.

2. Obrir un procés de diàleg amb els ajuntaments de Rubí i Castellbisbal, així com amb la Plataforma contra els abocadors de Rubí, amb els/les equips directius dels centres escolars i la residència de gent gran propers als dos abocadors i amb les associacions veïnals de les urbanitzacions i barris més propers als dos dipòsits per a valorar l’efecte en el medi ambient, la salut i el trànsit de les zones afectades, tenint en compte també la simultaneïtat d’activitats extractives i d’abocadors que ja afecten la població i el medi ambient d’aquesta zona.

3. Suspendre provisionalment l’activitat a l’abocador de Can Carreras i iniciar una investigació en relació a la tipologia de residus que s’hi han abocat per tal d’assegurar-se de la no existència de residus no admesos en aquest abocador i evitar potencials riscos sobre el medi ambient o la salut.

4. Que per part de l’Agència de Residus de Catalunya s’adoptin les mesures necessàries per fer complir els límits de l’autorització de funcionament del actual abocador de Can Carreres i del Programa de restauració de la cantera de Can Balasch, sense admetre noves ampliacions ni pròrrogues en cap dels dos emplaçaments.

Palau del Parlament, 19 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu, i Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, del GP d’ERC; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, i Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC; Salvador Milà Solsona i Marta Ribas Frias, diputats, del GP ICV-EUiA.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari