Resposta d’ACR a CiU sobre el Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc

02 juliol 2014, Afegir comentaris
Categories: Medi ambient, Urbanisme
Etiquetes: ,

ACR respon a l’últim comunicat de CIU-Rubí sobre el Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc.

Els representants de CIU-Rubí han demostrat amb les seves declaracions que desconeixen les tipologies de residus vigents; fins i tot obvien les seves pròpies al·legacions al PEU de Can Carreras i Can Balasc. A més, surten en defensa de TMA per consolidar Rubí com a seu d’abocadors, i pretenen amagar a la ciutadania les decisions sobre aquestes instal·lacions.

1) CiU va demanar demostració documental de les intencions de la Generalitat sobre l’extractiva de Can Balasc.

– Les intencions sempre són interpretables, però hi ha indicis contrastables en documentació i antecedents de permisos i autoritzacions sobre instal·lacions de TMA, que apunten a convertir Can Balasc en un abocador que sigui un Can Carreras 2. El mateix PEU és una demostració documental de la complicitat amb el projecte del grup Sánchez (que s’arrossega des del 1994).

2) Afirmació de CiU de que l’abocador de Can Balasc seria de residus industrials i no pas de residus urbans, per negar la possibilitat d’ubicar un abocador metropolità.

– La mateixa normativa autonòmica, en tràmit encara (PRECAT i PINFRECAT 2013-2020), explica que ha de canviar la gestió dels residus “…des de l’òptica dels residus segons la seva procedència (municipals, industrials, de la construcció…) a una visió de fluxos materials amb independència de la seva procedència”.

Concretament, parlant de dipòsits controlats de residus, el PINFRECAT (pàg. 25) afirma: “la dicotomia entre residus industrials i municipals és irrellevant a efectes tècnics dels tipus de dipòsits, ja que la normativa vigent classifica els dipòsits per a residus inerts (classe I), residus no perillosos (classe II) i residus perillosos (classe III), i no en funció de l’origen dels residus. Si bé fins avui s’ha mantingut una certa diferenciació entre dipòsits per a residus municipals i dipòsits per a residus industrials, els requisits tècnics, d’acord amb les normatives vigents són els mateixos i, per tant, aquesta diferenciació no està fonamentada i perd tot el sentit“.

Sobre la possibilitat que Can Balasc esdevingui el recanvi de Coll Cardús quan aquest tanqui, la possibilitat actualment és remota: la diferència de superfície és abismal, però les declaracions del director de l’Agència de Residus (Josep Maria Tost) no tancaven la possibilitat, mentre que el propi grup Sánchez ha incorporat a l’expedient del PEU una nova proposta de delimitació per a Can Balasc (terrenys afectats pel TGV, segons es desprèn de la resposta del conseller Santi Vila a preguntes en seu parlamentària), amb el risc d’ampliació d’altres 2 enormes extractives a tocar de l’actual.

De fet, tenim el precedent de Can Carreras, que va començar sent abocador d’inerts i que ha servit per abocar-hi de tot de forma irregular. Malgrat totes les il·legalitats, va rebre l’adequació ambiental de la Generalitat el 2012, i és, de facto, un abocador intercomarcal

3) Afirmació de CiU sobre la sentència judicial sobre Can Balasc i la tramitació del Pla Especial Urbanístic en qüestió.

-ARRINS, SL, del grup Sánchez, demana l’abril del 1994 llicència d’activitats “per a la instal·lació d’una indústria d’eliminació de residus inerts i els procedents de l’activitat constructiva de la zona denominada La Cova del paratge de Can Balasc.

El 1999, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que un abocador no es pot definir com a indústria i que el PGO de Rubí, en no prohibir explícitament l’ús d’abocador en sòl no urbanitzable, permet aquest ús.

Però la sentència important és la que tanca el litigi per l’abocador a Can Balasc. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 20 de gener de 2012, afirma que la normativa aplicable per aquest abocador és la vigent el 1994, no pas el Reial Decret 1481/2001 que el Grup Sánchez demanava aplicar per canviar els residus admissibles a Can Balasc (de residus inerts a no perillosos en general) i també diu que l’Ajuntament pot fixar mesures correctores per a l’abocador, i no la Generalitat, que és el que volia el Grup Sánchez.

I el fallo del TSJC precisa que “els residus admissibles a l’abocador autoritzat amb la llicència concedida el 24 de juliol de 2009 són els INERTS referits en el projecte que acompanyava la sol·licitud de llicència d’activitat”.

Això significaria que l’abocador de classe II de Can Balasc tindria restriccions.

Justament la limitació fixada per la sentència del TSJC és la que impulsa el Pla Especial Urbanístic que vol legalitzar finalment Can Carreras (paraules del conseller Santi Vila) i fer possible un abocador classe II sense restriccions per a Can Balasc. És una forma de saltar-se la sentència “legalment”, gràcies a un PEU que, per la llei Òmnibus aplicada a la Llei d’Urbanisme, gestiona només el Govern català, al marge de l’Ajuntament de Rubí.

Fins i tot en les al·legacions de CiU-Rubí al PEU de Can Carreras i Can Balasc, la número 15 (Tipologia de residus que són acceptables en l’àmbit de Can Balasc) diu textualment: “Atès que en el Pla Especial s’esmenta que l’activitat de Can Balasch disposa de sentències judicials en la línia de poder admetre residus de Classe II o residus industrials no perillosos però no en fa cap limitació ni concreció específica fora de la normativa vinculada.

Demanem que en el Pla Especial s’inclogui específicament el llistat de residus autoritzats a entrar en el dipòsit controlat de Can Balasch i per tant quedi clara la tipologia de dipòsit controlat pel qual es redacta el Pla Especial

4) Acusació de CiU a ACR de generar “alarma social” amb aquestes informacions.

– CiU-Rubí vol resignació entre la població en el tema abocadors. Cal recordar que a principis del mandat, CiU va proposar a ACR negociar gairebé clandestinament amb la Generalitat al·legacions al PEU al marge de l’Ajuntament. Tota una mostra de lleialtat institucional.

El que CiU reclamava a ACR era “pau social” per portar endavant el Pla Especial que consolidaria tant Can Carreras com el possible abocador de Can Balasc. ACR va rebutjar ràpidament aquesta proposta i ho va denunciar públicament en roda de premsa.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari