Objectius

Objectius essencials d’ACR:

1. Millorar la societat i el mediambient per tal que totes les generacions de persones presents i futures tinguin la màxima qualitat de vida a la ciutat i que això tingui repercussió a la resta de la societat.

2. Incidir en les decisions i accions sobre i de Rubí que es prenen i s’aproven a l’Ajuntament de la nostra ciutat, en altres administracions, i ens amb personalitat jurídica pròpia per tal d’acomplir el primer objectiu.

3. Ser un referent viu i palpable que demostri que és factible “una altra manera de fer política”.

Eixos bàsics d’ACR:

–          La millora de la democràcia a partir, principalment, de promoure i facilitar la participació ciutadana, i que per tant la ciutadania participi realment en les decisions de la ciutat.

–          Sostenibilitat i equitat social i ambiental. Assegurar el màxim respecte i prioritzar els aspectes socials i mediambientals per tal de garantir el benestar de les persones i la conservació de la natura.

Mètodes generals per aconseguir els objectius:

1. Proposar idees i projectes i promoure la participació ciutadana i la democràcia participativa en totes les decisions i processos que afectin a Rubí, fent consultes i recollint opinions quan s’escaigui, recuperant així el sentit de l’Ajuntament com a assemblea de representants de la ciutadania i no com a simples delegats de partits polítics convencionals.

2. Informar a la ciutadania sobre totes les actuacions del Consistori i d’altres administracions i ens relatius a Rubí, ja que les opinions i les decisions s’han de fonamentar en la informació transparent sobre les qüestions col·lectives.

3. Assumir i fer arribar cap a l’Ajuntament demandes, projectes i campanyes de la societat civil sempre i quan no vagin en contra del nostre Codi Ètic i/o eixos bàsics i programàtics d’ACR.

4. Controlar i vetllar pel compliment i la qualitat en l’execució de les responsabilitats i competències que té l’Ajuntament de Rubí, tot detectant, investigant i denunciant, si s’escau, els temes, problemes, dèficits o irregularitats per donar-los a conèixer i proposar-ne millores.

5. Vetllar per la racionalització i l’eficiència dels recursos en la gestió de l’Ajuntament.

6. Detectar i traslladar bones pràctiques aplicades en altres municipis o ens al nostre consistori i ciutat.