Nota d’ACR: EL nyap de conveni entre FICOSA i Ajuntament

16 febrer 2011 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç, Notes de premsa, Urbanisme

Fa 30 anys que a Rubí tenim un Pla General que va servir per ordenar el caos urbanístic franquista, però ja fa temps que ha quedat obsolet; des del 1997 s’ha intentat renovar el planejament amb un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) que encara no ha estat aprovat definitivament. En el mes de novembre la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat (DGU) va fer arribar un informe al Govern PSC+ERC on es plantejaven importants millores o aspectes a tenir en compte dins del pla urbanístic que pretenien tirar endavant. Una part important d’aquest POUM és el pla parcial que afecta a la zona de Can Pujol (cas FICOSA). De fet, moltes de les observacions fetes per la DGU en relació a aquest pla parcial són les que ja va criticar i plantejar ACR durant el procés de negociació i aprovació del POUM. Exemples en són:

1) la necessitat de reservar una zona destinada a possibles equipaments educatius (10.000m2).

2) davant la intenció de construir 1378 habitatges (nosaltres opinem que no hauria d’arribar a 850), cal preveure una reserva mínima de sostre comercial que permeti la creació d’un petit comerç urbà o bé de superfícies comercials de tipus mitjà. (més…)

Nota d’ACR: Manca de transparència en els pagaments dels treballs de la redacció del POUM

01 febrer 2011 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç, Notes de premsa, Urbanisme

Alternativa Ciutadana denuncia l’opacitat que està tenint l’equip de Govern, PSC-ERC, respecte a donar explicacions a unes irregularitats detectades per nosaltres mateixos el juliol de 2009 relatives als pagaments de l’Ajuntament a l’Equip Redactor del Pla d’Ordenació Urbanístic de Rubí pels treballs realitzats.

Des d’ACR ens veiem amb el deure de fer públic que per segona vegada consecutiva el Govern no ha donat resposta a les preguntes realitzades pels seus regidors en les Sessions de Control  dels Òrgans de Govern que es van realitzar durant els Plens del 23 de Juliol de 2009 i de l’1 de desembre de 2010.

Els fets respecte dels quals ACR demanava ja explicacions el 23 de juliol de 2009 al Govern eren els següents:

“Vist que en la preacta de la Junta de Govern Local del dia 15 de juny del 2009 hi havia previst aprovar l’acord de pagar una addenda de 109.500 euros a l’equip de Redacció del POUM, que és quasi un 20% d’increment (el pressupost de redacció del POUM en aquells moments era de 600.000 euros) , suma que es desglosava i justificava en l’elaboració dels següents 5 ítems o documents: (més…)

Al·legacions conveni FICOSA

14 abril 2010 | 1 comentari
Categories: Destacat, Indústria i comerç, Notes de premsa, Urbanisme

Rubí a 13 d’abril de 2010

Alternativa Ciutadana de Rubí ha tornat a presentar al·legacions a l’acord d’aprovar de nou el contingut del Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí, els Srs. José Maria i Mercedes Pujol Artigas i les societats “FICO TRANSPART, SA”, “FICO TRIAD SA”i “FICOSA INTERNATIONAL SA” pel desenvolupament del sector Can Pujol; conveni urbanístic aprovat en el Ple ordinari de data 25 de febrer de 2010.

A continuació exposem els motius pels quals ACR s’ha oposat al conveni urbanístic aprovat i pel qual hem presentat 13 al·legacions. (més…)

Conveni FICOSA

16 març 2010 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

El 05/11/09 PSC+ERC van portar a aprovació un conveni urbanístic per requalificar 20 ha de terreny, part de les quals inclouen els terrenys que ocupen les empreses de FICOSA existents encara a la nostre ciutat. ACR aleshores va votar en contra del conveni perquè aquest NO garantia els llocs de feina(com l’equip de govern defensava) a nivell urbanístic tenia mancances importants, de documents, de garanties econòmiques i de planificació urbanística. ACR va presentar 10 al·legacions però totes van ser desestimades.

(més…)

Al·legacions al nou conveni de FICOSA i reunió amb els delegats dels treballadors

02 març 2010 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

ACR ha fet saber als màxims responsables dels comitès d’empresa de Fico Triad i Fico Transpar la voluntat que té de reunir-se amb els delegats dels treballadors d’aquestes dues empreses del grup FICOSA per tal de poder explicar-los amb tot detall el perquè ACR no va  poder votar a favor d’una requalficació d’uns terrenys de 20 hectarees, entre d’altres motius pel fet que les xifres econòmiques no s’han ensenyat ni justificat i per tant no hi ha la suficient transparència que requereix una gran operació urbanística com aquesta.

ACR també té la intenció de fer saber als representants sindicals quins seran els continguts principals de les al.legacions que presentarà properament a aquest segon conveni, el qual, s’ha de reconèixer que és millor que l’anterior ja que s’han tingut en compte algunes de les 10 al.legacions presentades per ACR al conveni del passat novembre.

El conveni amb FICOSA s’havia de millorar molt més.

24 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

Anunci publicat als diaris després de que l’equip municipal anul·lés el conveni aprovat el 5/11/2009

[download id=”4321″]

Al·legaccions que presenta ACR respecte del Conveni Urbanístic de Ficosa (sector Can Pujol)

04 desembre 2009 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

ACR presenta les següents al.legacions en el tràmit d’informació pública de l’expedient relatiu al Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí, els Srs. José Maria i Mercedes Pujol Artigas i les societats “FICO TRANSPART, SA”, “FICO TRIAD SA”, “FICOSA INTERNATIONAL SA”, “FICO ITM, SA”, “FICO CABLES SA”, “INDUSTRIAS TECHNO-FLEX SA” i “LAMES IBERICA SA” pel desenvolupament del sector Can Pujol; conveni urbanístic quina Proposta ha estat objecte d’aprovació per acord de Ple adoptat en sessió extraordinària de data 5 de novembre de 2009 i quin sotmetiment a informació pública per termini d’1 mes ha estat convocat per Edicte publicat al DOG núm. 5505 de 13.11.2009 i al BOP de Barcelona núm. 272 de 13.11.2009.
Formalitzant així l’oposició d’ACR a la Proposta d’aquest Conveni urbanístic explicitada ja amb el vot en contra i amb la intervenció en el mencionat Ple del 5 de novembre passat.

A L · L E G A C I O N S

ACR sol.licita a l’Ajuntament de Rubí:

1r. Deixar sense efecte el conveni urbanístic pel conjunt d’irregularitats formals i materials, ja que:

a criteri d’ACR, amb la signatura del Conveni urbanístic que aquí ens ocupa es produeixen les següents infraccions:

1. Inexistència de l’interès general confessat.
2. Inexistència de garanties per les empreses i pel manteniment dels llocs de treball.
3. Inexistència de garanties en relació a l’equilibri econòmic del conveni urbanístic i a la proporció dels beneficis i càrregues fixats tan pel Consistori Municipal i la població, com pels particulars beneficiats per la requalificació del sòl i per les empreses que participen en el conveni.
4. Inexistència d’informe del Secretari Municipal.
5. Inexistència d’informe de l’Interventor Municipal.
6. Manca de justificació  de la variació dels límits de l’àmbit del Polígon de sòl urbanitzable.
7. Obligació  de sotmetre el POUM a nova aprovació inicial i a respectar el procediment legalment aplicable.

2n. Ordenar al Secretari Municipal l’emissió d’un Informe jurídic sobre les presents al·legacions i sobre la legalitat –o no- dels pactes del conveni, i en particular sobre les garanties de compliment del mateix que hi costen, pel que fa a si queda degudament assegurada, l’obligació de les empreses del Grupo Ficosa de realitzar la inversió econòmica a Rubí i de romandre-hi un mínim de 10 anys, o bé si pel contrari no hi consta cap clàusula que sancioni o penalitzi l’incompliment.

3r. Ordenar a l’Interventor Municipal que realitzi una avaluació econòmica de l’equilibri de les contraprestacions fixades al conveni urbanístic, i en particular, si es troba degudament justificat, el nou sostre residencial previst, i el nombre d’habitatges, en relació a la contribució econòmica fixada al conveni.  Tot dictaminant en relació a la justificació o no de les xifres i pactes fixats al conveni, en termes econòmics, a l’existència –o no- d’un equilibri entre les càrregues i beneficis fixats pel nou Polígon residencial, i en relació a la valoració del benefici econòmic que l’operació de requalificació comporta pels Srs. Pujol – Artigas i per Immobiliària Residencial Aprocan SL respecte de les càrregues urbanístiques imposades.

4t. Excloure del Polígon, els terrenys que conformen el barranc i que tenen pendents superiors al 20%, en compliment d’allò establert als articles 9.4 de la Llei d’urbanisme i 7 del Decret pel que s’aprovà el Reglament d’urbanisme, que exigeixen el manteniment de la seva classificació com a sòl no urbanitzable.

5è. Excloure del Polígon els terrenys de sòl urbà consolidat qualificats com a zona verda i espais lliures que pertanyien al Polígon de sòl colindants.

6è. En tot cas, ordenar el nou sotmetiment del POUM amb les variacions que resultin finalment d’aquest Polígon, a acord d’aprovació inicial, prèvia nova redacció de la documentació i Informes d’avaluació ambiental del POUM, que analitzin els impactes i efectes que es produiran, nova redacció de l’Informe de sostenibilitat econòmica del POUM i de l’Informe de justificació de la mobilitat sostenible, i nou sotmetiment d’aquesta documentació a coneixement del Consistori per la seva aprovació inicial, i posterior sotmetiment a informació pública del POUM per coneixement general i consulta a tota la població.

En funció  de com s’estimin i es resolguin aquestes al.legacions i de la informació que es desprengui dels informes i avaluacions no realitzades i que es sol.liciten, ACR estudiarà si empren mesures legals sobre el cas, i si demana responsabilitats tècniques i polítiques al respecte, al Coordinador d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Rubí.

La redacció  d’aquestes al.legacions ha estat assessorada pel lletrat en Dret Urbanístic Eduard de Ribot del gabinet Diagonal Advocats de Barcelona.

Jordi Giménez en nom d’ACR

Rubí, 4 de desembre de 2009

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric